Egnahemshustomter | Tasträsk IV hösten 2022

Denna sida innehåller information om de tomter som säljs hösten 2022 i området Tasträsk IV. Information om tomterna som var till salu våren 2022 finns på följande länk:

Anbudsperioden är slut. Vi kommer att granska anbuden den 20 december 2022.

Tasträsk IV (T9) är en del av Tasträskområdet i Söderkulla i södra Sibbo. Detaljplanen i området med 51 egnahemstomter blev färdig 2020. I anbudstävlingen som hölls våren 2022 reserverades 18 tomter. Följande sats tomter kommer till försäljning i en anbudstävling 1.11. – 16.12.2022 ko 12. Då säljs tomterna i kvarteren 585 och 587 samt tomterna 2, 3 och 4 i kvarteret 583 som inte reserverades i den tidigare anbudstävlingen.

Kartta Taasjärvi IV:n sijainnista

LÄMNANDE AV ANSÖKAN

Ansöksblankett finns i Sibbo kommuns Mina Tjänster. Blanketten kräver stark autentisering. När du har identifierad dig i tjänsten välj ”Byggande” från vänster. Det finns flera blanketter på sidan, välj blanketten ”Inlämnande av tomtanbud Tasträsk IV”.

Sibbo Mina Tjänster

INFORMATION OM TOMTERNA

Tomternas exploateringstal på e=0,25 betyder att byggrätten är 25 % av tomtens yta. Därtill får man bygga en ekonomibyggnad på 40 m² på tomten. På varje tomt får byggas högst en bostad. I planen för området anges det högsta tillåtna antalet våningar per kvarter. Detta antal våningar får inte överskridas, men färre våningar får byggas. Detaljplanen och byggsättsanvisningarna innehåller mer detaljerade bestämmelser om byggandet i området. Köparen förbinder sig till att byggandet på tomten sker enligt byggsättsanvisningarna. En länk till detaljplanen och byggsättsanvisningen finns längst ner på den här sidan.

Möjligheten att ansluta sig till ett avloppssystem för dagvatten finns på en del av tomterna. På resten av tomterna leds dagvattnet genom ett backdike till en dagvattenbassäng. På tomterna med beteckningen ”hule-4” i detaljplanen ska det märkta området reserveras för ett dagvattendike.

Tomterna säljs i det skick de befinner sig i vid försäljningstillfället. Kommunen avlägsnar inte trädbeståndet innan tomterna säljs.

Tomterna som säljs på hösten 2022

Kartta myytävistä tonteista

KVARTERET 585
Tomt på kartan Tomt Areal m² Byggrätt k-m² Adress Utgångspris €/m2 Utgångspris €/ tomt
A K585T1 1046 261 Väddklintsgården 6 96 100 416
B K585T2 889 222 Väddklintsgården 4 93 82 677
C K585T3 828 207 Väddklintsgården2 93 77 004
D K585T4 966 241 Klintbågen 39 93 89 838
E K585T5 818 204 Väddklintsgården1 93 76 074
F K585T6 739 184 Väddklintsgården 3 93 68 727
G K585T7 761 190 Väddklintsgården 5 96 73 056
Kvarteret 583
Tomt på kartan Tomt Areal m² Byggrätt k-m² Adress Utgångspris €/m2 Utgångspris €/ tomt
H K583T2 1277 319 Klintbågen 24 93 118 761
I K583T3 1106 277 Klintbågen 26 93 102 858
J K583T4 1011 253 Klintbågen 28 96 97 056
Kvarteret 587
Tomt på kartan Tomt Areal m² Byggrätt k-m² Adress Utgångspris €/m2 Utgångspris €/ tomt
K K587T1 908 227 Klintbågen 32 96 87 168
L K587T2 969 242 Klintbågen 34 93 90 117
M K587T3 950 237 Klintbågen 36 93 88 350
N K587T4 904 226 Klintbågen 38 93 84 072
O K587T4 980 245 Klintbågen 40 93 91 140
P K587T6 1024 256 Klintbågen 42 96 98 304

Rålängderna (pdf)

INFORMATION OM FÖRSÄLJNINGEN

Tomterna i kvarter 585 och 587 samt tomt 2–4 i kvarter 583, som inte reserverades vid den tidigare försäljningen, säljs genom ett anbudsförfarande 1.11–16.12.2022 kl 12. För att delta i anbudsförfarandet ska man använda den elektroniska blanketten som publiceras på den här webbplatsen 1.11.2022.  Tomternas utgångspris är 93–96 €/ m² mark, beroende på tomtens läge. Anbud som understiger utgångspriset förkastas. Tomterna överlåts till den högstbjudande. Både privatpersoner och företag kan bjuda på tomterna. Endast en tomt i området får överlåtas till samma part. Anbuden öppnas under vecka 51, och de parter som lämnat in det högsta anbudet meddelas därefter.

Tomterna överlåts till parter som inte har köpt eller hyrt en bostadstomt av Sibbo kommun under de senaste 5 åren. Utöver köpesumman tillkommer en styckningsavgift på 1 090 euro per tomt. Reserveringsavgiften för tomterna är 500 euro och den dras av från den slutliga köpesumman. Köpebrevet måste undertecknas inom sex månader från det att beslutet om försäljning av tomten har vunnit laga kraft.

Besök på området

Skyltar kommer att sättas upp vid tomterna som ska säljas senare i oktober. Eftersom byggarbetet med kommunaltekniken fortfarande pågår, ska man vara försiktig när man besöker området. Det är inte tillåtet att gå in på det markerade byggarbetsplatsområdet.

 

Material från 21.3.2022 infotillfälle

Riktgivande kostnadsberäkning

Tomtförsäljningens informationsmaterial på infotillfället 21.3.2022

Sammandrag av frågorna på infotillfället 21.3.2022 (på finska)

Information om kommunalteknik (infotillfället 21.3.2022, på finska)

Förfrågningar

Information om tomtförsäljning:

Markanvändningsingenjör Maija Lääti
+358 50 536 1408
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Information om byggandet:

Lovarkitekt Tytti Mäntyoja, fornamn.efternamn@sibbo.fi