Egnahemshustomter | Tasträsk IV hösten 2023

Tasträsk IV (T9) är en del av Tasträskområdet i Söderkulla i södra Sibbo. Detaljplanen i området med 51 egnahemstomter blev färdig 2020.

Kartta Taasjärvi IV:n sijainnista

LÄMNANDE AV ANSÖKAN

Tidsfristen för att lämna anbud är slut. Anbudsblankett finns i Sibbo kommuns Mina Tjänster från 30.10. runt kl 18. Länken till Mina Tjänster finns här, välj ”Byggande” från Våra Tjänster och sedan ”Inlämnande av tomtanbud, Tasträsk IV”. Deadline för att lämna in anbud är den 1 december 2023 till kl. 12.00. Anbud som lämnas för sent kommer att avvisas.

INFORMATION OM TOMTERNA

Tomternas exploateringstal på e=0,25 betyder att byggrätten är 25 % av tomtens yta. Därtill får man bygga en ekonomibyggnad på 40 m² på tomten. På varje tomt får byggas högst en bostad. I planen för området anges det högsta tillåtna antalet våningar per kvarter. Detta antal våningar får inte överskridas, men färre våningar får byggas. Detaljplanen och byggsättsanvisningarna innehåller mer detaljerade bestämmelser om byggandet i området. Köparen förbinder sig till att byggandet på tomten sker enligt byggsättsanvisningarna.

Möjligheten att ansluta sig till ett avloppssystem för dagvatten finns på en del av tomterna. På resten av tomterna leds dagvattnet genom ett backdike till en dagvattenbassäng. På tomterna med beteckningen ”hule-4” i detaljplanen ska det märkta området reserveras för ett dagvattendike.

Tomterna säljs i det skick de befinner sig i vid försäljningstillfället. Kommunen avlägsnar inte trädbeståndet innan tomterna säljs.

En 110 kV kraftledning ligger på områdets östra sida. Energibolaget förnyar ledningen och den nya ledningen kommer att byggas 0,5 till 1 meter från den befintliga kraftledningens mittlinje mot kvarteren.

Tomterna överlåts till parter som inte har köpt eller hyrt en bostadstomt av Sibbo kommun under de senaste 5 åren. Utöver köpesumman tillkommer en styckningsavgift på 1 090 euro per tomt. Reserveringsavgiften för tomterna är 500 euro och den dras av från den slutliga köpesumman. Köpebrevet måste undertecknas inom sex månader från det att beslutet om försäljning av tomten har vunnit laga kraft.

 

Kostnadsberäkning för tomtköparen, riktgivande

Material från 21.3.2022 infotillfälle

Tomtförsäljningens informationsmaterial på infotillfället 21.3.2022

Sammandrag av frågorna på infotillfället 21.3.2022 (på finska)

Information om kommunalteknik (infotillfället 21.3.2022, på finska)

 

 

TOMTERNA SOM SÄLJS PÅ HÖSTEN 2023

Kartta, johon on merkitty marraskuussa 2023 myyntiin tulevat tontit.

 

KVARTERET 586
Tomt på kartan Tomt Areal m² Byggrätt k-m² Adress Utgånspris €/m2 Utgångspris €/ tontti
A K586T1 840 210 Bergklintsgården 2 93 78 120
B K586T2 1271 317 Bergklintsgården 4 96 122 016
C K586T3 905 226 Klintbågen 45 93 84 165
D K586T4 1003 250 Klintbågen 47 93 93 279
E K586T5 1032 258 Klintbågen 49 93 95 976
F K586T6 924 231 Klintbågen 51 93 85 932
G K586T7 934 233 Klintbågen 53 93 86 862
H K586T8 906 226 Klintbågen 55 93 84 258
I K586T9 893 223 Klintbågen 57 93 83 049
J K586T10 986 246 Klintbågen 59 96 94 656
KORTTELI 588
Tomt på kartan Tomt Areal m² Byggrätt k-m² Adress Utgångspris €/m2 Utgångspris €/ tontti
K K588T1 1188 297 Klintbågen 46 96 114 048
L K588T2 1137 284 Klintbågen 48 93 105 741
M K588T3 1118 279 Klintbågen 50 96 107 328
Kvarteret 589
Tomt på kartan Tomt Areal m² Byggrätt k-m² Adress Utgångspris €/m2 Utgångspris €/ tomt
N K589T1 1009 252 Blåklintsgården 1 93 93 837
O K589T2 1329 332 Blåklintsgården 3 96 127 584
KVARTERET 590
Tomt på kartan Tomt Areal m² Byggrätt k-m² Adress Utgångspris €/m2 Utgångspris €/ tomt
P K590T1 1028 257 Blåklintsgården 2 93 95 604
Q K590T2 1065 266 Blåklintsgården 4 96 102 240

Förfrågningar

Information om tomtförsäljning:

Markanvändningsingenjör Maija Lääti
+358 50 536 1408
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Information om byggandet:

Lovarkitekt Eeva Kilpiä, fornamn.efternamn@sibbo.fi