Egnahemshustomter | Tasträsk IV

Tasträsk IV (T9) är en del av Tasträskområdet i Söderkulla i södra Sibbo. Detaljplanen i området med 51 egnahemstomter blev färdig 2020.

Kartta Taasjärvi IV:n sijainnista

LÄMNANDE AV ANSÖKAN

Observera Sibbo kommuns öppettider på sommaren. Rådgivningen om tomtsäljning är på paus i juli. Tomtansökningar kan lämnas in via Mina tjänster i juli, men de behandlas i början av augusti. Listan om lediga tomter uppdateras inte i juli. Om flera ansökningar inkommer för samma tomt under juli, bestäms tomtens mottagare i den ordning som ansökningarna har lämnats in.

De oreserverade tomter släpps för kontinuerlig sökning från den 4 mars 2024. Tomter som blir lediga senare uppdateras på denna sida nästa gång 5.8.2024. Tomter överlämnas i den ordning som ansökningarna lämnas in.Tomter söks genom Sibbo kommuns Mina Tjänster.   Tomter säljs till fast pris.  Det finns även möjlighet att arrendera tomter. Även personer eller instanser som har fått en tomt från Sibbo kommun inom de senaste fem åren kan ansöka tomter. En person / instans kan bara få en tomt. Endast ansökningar som skickas in via Sibbo kommuns Mina Tjänster kommer att beaktas.

Obs! Detaljplan i Sibbo kommuns karttjänsts är för närvarande ofullständig för Taasjärvi IV. Bekanta dig med områdets detaljplan på Taasjärvi IV-detaljplanens officiella webbsida, som finns till exempel från denna länk: T9 Tasträsk IV – Sibbo – Sipoo

Ta hänsyn till att en del av tomterna ligger i en brant sluttning.

Lediga tomter (20.6.2024)

Kartan om lediga tomter

 

INFORMATION OM TOMTERNA

Tomternas exploateringstal på e=0,25 betyder att byggrätten är 25 % av tomtens yta. Därtill får man bygga en ekonomibyggnad på 40 m² på tomten. På varje tomt får byggas högst en bostad. I planen för området anges det högsta tillåtna antalet våningar per kvarter. Detta antal våningar får inte överskridas, men färre våningar får byggas. Detaljplanen och byggsättsanvisningarna innehåller mer detaljerade bestämmelser om byggandet i området. Köparen förbinder sig till att byggandet på tomten sker enligt byggsättsanvisningarna.

Möjligheten att ansluta sig till ett avloppssystem för dagvatten finns på en del av tomterna. På resten av tomterna leds dagvattnet genom ett backdike till en dagvattenbassäng. På tomterna med beteckningen ”hule-4” i detaljplanen ska det märkta området reserveras för ett dagvattendike.

Tomterna säljs i det skick de befinner sig i vid försäljningstillfället. Kommunen avlägsnar inte trädbeståndet innan tomterna säljs.

En 110 kV kraftledning ligger på områdets östra sida. Energibolaget förnyar ledningen och den nya ledningen kommer att byggas 0,5 till 1 meter från den befintliga kraftledningens mittlinje mot kvarteren.

Utöver köpesumman tillkommer en styckningsavgift på 1 090 euro per tomt. Reserveringsavgiften för tomterna är 500 euro och den dras av från den slutliga köpesumman. Köpebrevet måste undertecknas inom sex månader från det att beslutet om försäljning av tomten har vunnit laga kraft.

 

Kostnadsberäkning för tomtköparen, riktgivande

Material från 21.3.2022 infotillfälle

Tomtförsäljningens informationsmaterial på infotillfället 21.3.2022

Sammandrag av frågorna på infotillfället 21.3.2022 (på finska)

Information om kommunalteknik (infotillfället 21.3.2022, på finska)

 

 

Förfrågningar

Information om tomtförsäljning:

Markanvändningsingenjör Maija Lääti
+358 50 536 1408
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Information om byggandet:

Lovarkitekt Eeva Kilpiä, fornamn.efternamn@sibbo.fi