Egnahemshustomter | Norrängen

Alla tomter i Pohjanniityn är upptagna/sålda. Detaljplanen för Norrängen (NG9) blev färdig år 2020. Norrängen i Nickby ligger i det populära området Nickby gård som utvecklas kontinuerligt. Bra friluftsleder finns alldeles invid. Sammanlagt 28 egnahemstomter har planerats i området, varav mer än hälften är sålda. De återstående tomterna kan reserveras för 2.10.2023 från. Tomter säljs till fast pris i reservationsordning. Tomter som blir lediga senare uppdateras på denna sida nästa gång 20.6. och 5.8.2024.

Pohjanniityn sijainti

LÄMNANDE AV ANSÖKAN

Observera Sibbo kommuns öppettider på sommaren. Rådgivningen om tomtsäljning är på paus i juli. Tomtansökningar kan lämnas in via Mina tjänster i juli, men de behandlas i början av augusti. Listan om lediga tomter uppdateras inte i juli. Om flera ansökningar inkommer för samma tomt under juli, bestäms tomtens mottagare i den ordning som ansökningarna har lämnats in.

Ansöksblankett finns i Sibbo kommuns Mina Tjänster från 2.10. runt kl 17. Länken till Mina Tjänster finns här, välj ”Byggande” från Våra Tjänster och sedan ”Ansökan om egnahemstomt”:

Privatpersoner kan ansöka om tomt, oavsett bostadskommun. Tomt kan även sökas av den som fått en tomt av Sibbo kommun inom de senaste fem åren.

INFORMATION OM TOMTERNA

Bindande byggsättsanvisningar har utarbetats för området. Bekanta dig gärna med dem. Byggsättsanvisningarna innehåller kvartersspecifika riktlinjer för byggnaders färg och utseende. En länk till detaljplanen och byggsättsanvisningarna finns längst nere på denna sida. På detaljplanesidan finns också en byggbarhetsutredning som utarbetats som grund för planarbetet. Innan byggarbetet inleds ska köparen låta göra en mer detaljerad markundersökning på sin tomt.

I planen anges det högsta tillåtna antalet våningar på tomterna. En byggnad med färre våningar får byggas på tomten, men i så fall måste köparen ta hänsyn till att byggnaden endast kan placeras på den byggplats som anges i planen och att högst 17 % av tomtens helhetsyta får användas för byggandet. Det innebär att köparen inte kan utnyttja byggrätten på tomten i sin helhet om hen bygger ett envåningshus.

I detaljplanen anvisas byggnaderna ställvis mindre än 8 meter från varandra, vilket innebär att brandbestämmelserna ska beaktas.

Beroende på tomten leds regnvattnet antingen till en dagvattenledning eller ett dike.

Intill området låg tidigare en skjutbana. För att säkerställa att marken på tomterna är ren har jordprover tagits från tomterna i samband med gatubyggandet. Dessa prover har inte visat koncentrationer av tungmetaller som överskrider gränsvärdena.

Vänster från området planeras detaljplane för Nickby gårds centrum. En länk till  NG8 Nickby gårds centrum finns här.

Tomterna säljs i det skick de befinner sig i vid försäljningstillfället.

Kostnadsberäkning för tomtköparen, riktgivande

Material från 21.3.2022 infotillfälle

Tomtförsäljningens informationsmaterial på infotillfället 21.3.2022

Sammandrag av frågorna på infotillfället 21.3.2022 (på finska)

Information om kommunalteknik (infotillfället 21.3.2022, på finska)

 

TOMTER TILL SALU

* Obs! Köparen kan inte utnyttja byggrätten på tomten i sin helhet om hen bygger ett envåningshus.
Kvarteret 1539
Tomt på kartan Tomt Fastighetsbeteckning Adress Areal m2 Byggrätt k-m2 * pris €/m2 pris €/tomt
A UPPTAGEN K1539T3 753-423-0023-0112 Norrskogsvägen 27 770 192 76 58 520
B UPPTAGEN K1539T4 753-423-0023-0113 Norrskogsvägen 25 770 192 76 58 520
C upptagen K1539T5 753-423-0023-0114 Bybergsvägen 36 752 188 77 57 904
D UPPTAGEN K1539T7 753-423-0023-0116 Norrskogskanten 12 945 236 76 71 820
Kvarteret 1540, notera reservationen för kabeln/diket i detaljplane vid tomtgränserna
Tomt på kartan Tomt Fastighetsbeteckning Adress Areal m2 Byggningsrätt k-m2 * Pris €/m2 Pris €/tomt
E upptagen K1540T2 753-423-0023-0119 Norrängsstigen 1 592 148 77 45 584
F UPPTAGEN K1540T4 753-423-0023-0121 Norrängsstigen 24 1001 250 79 79 079
Kvarteret 1538
Tomt på kartan Tomt Fastighetsbeteckning Adress Areal m2 Byggrätt k-m2 * Pris €/m2 Pris €/tomt
G K1538T8 upptagen 753-423-0023-0101 Bybergsvägen 51 766 191 76 58 216

Förfrågningar

Information om tomtförsäljning:

Markanvändningsingenjör Maija Lääti
+358 50 536 1408
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Information om byggandet:

Lovarkitekt Eeva Kilpiä, fornamn.efternamn@sibbo.fi