Egnahemshustomter | Norrängen våren 2023

Denna sida innehåller information om de tomter som säljs våren 2023 i området Norrängen. Information om tomterna som var till salu våren 2022 finns på följande länk:

Detaljplanen för Norrängen (NG9) blev färdig år 2020. Norrängen i Nickby ligger i det populära området Nickby gård som utvecklas kontinuerligt. Bra friluftsleder finns alldeles invid. Sammanlagt 28 egnahemstomter har planerats i området. Av dessa är tomterna i kvarteren 1538 och 1541 reserverade och i stort sett redan sålda. Tomterna i kvarteren 1539 och 1540 säljs 17.4. – 15.5.2023 genom anbudsförfarande.

 

Pohjanniityn sijainti

LÄMNANDE AV ANSÖKAN

Ansöksblankett finns i Sibbo kommuns Mina Tjänster. Blanketten kräver stark autentisering. När du har identifierad dig i tjänsten välj ”Byggande” från vänster. Det finns flera blanketter på sidan, välj blanketten ”Inlämnande av tomtanbud Norrängen”. Deadline för att lämna anbud är 15.5.2023 kl 17. Anbud som lämnas för sent kommer att avvisas.

Länk till Mina Tjänster

INFORMATION OM TOMTER

Bindande byggsättsanvisningar har utarbetats för området. Bekanta dig gärna med dem. Byggsättsanvisningarna innehåller kvartersspecifika riktlinjer för byggnaders färg och utseende.  På detaljplanesidan finns också en byggbarhetsutredning som utarbetats som grund för planarbetet. Innan byggarbetet inleds ska köparen låta göra en mer detaljerad markundersökning på sin tomt.

I planen anges det högsta tillåtna antalet våningar på tomterna. En byggnad med färre våningar får byggas på tomten, men i så fall måste köparen ta hänsyn till att byggnaden endast kan placeras på den byggplats som anges i planen och att högst 17 % av tomtens helhetsyta får användas för byggandet. Det innebär att köparen inte kan utnyttja byggrätten på tomten i sin helhet om hen bygger ett envåningshus.

I detaljplanen anvisas byggnaderna ställvis mindre än 8 meter från varandra, vilket innebär att brandbestämmelserna ska beaktas.

Beroende på tomten leds regnvattnet antingen till en dagvattenledning eller ett dike.

Intill området låg tidigare en skjutbana. För att säkerställa att marken på tomterna är ren har jordprover tagits från tomterna i samband med gatubyggandet. Dessa prover har inte visat koncentrationer av tungmetaller som överskrider gränsvärdena.

Tomterna säljs i det skick de befinner sig i vid försäljningstillfället.

TOMTER SOM SÄLJS UNDER VÅREN 2023

 

Tomt Fastighetsbeteckning Areal m2 Utgångspris € Address
A K1539T1 753-423-0023-0110 610 48 190 Norrskogsvägen 31
B K1539T2 753-423-0023-0111 770 58 520 Norrskogsvägen 29
C K1539T3 753-423-0023-0112 770 58 520 Norrskogsvägen 27
D K1539T4 753-423-0023-0113 770 58 520 Norrskogsvägen 25
E K1539T5 753-423-0023-0114 752 57 904 Bybergsvägen 36
F K1539T6 753-423-0023-0115 940 72 380 Bybergsvägen 38
G K1539T7 753-423-0023-0116 945 71 820 Norrskogskanten 12
H K1539T8 753-423-0023-0117 959 75 761 Norrskogskanten 14
I K1540T1 753-423-0023-0118 770 60 830 Norrängsstigen 3
J K1540T2 753-423-0023-0119 592 45 584 Norrängsstigen 1
K K1540T3 753-423-0023-0120 810 61 560 Norrskogsvägen 22
L K1540T4 753-423-0023-0121 1001 79 079 Norrskogsvägen 24

Observera att det finns en reserverad del för öppet dike på tomterna K1539 T1 och T8 och att tomterna K1540 T1, T2 och T3 har en rigtgivande reservering för jordkabel.

Kostnadsberäkning för tomtköparen, riktgivande

Presentationsmaterial från tomtinfo 21.3.2022 

Tomtförsäljningens informationsmaterial på infotillfället 31.3.2022

Sammandrag av frågorna på infotillfället 21.3.2022 (på finska)

Information om kommunalteknik (infotillfället 21.3.2022, på finska)

INFORMATION OM SÄLJINGEN

Resten av egnahemshustomterna i området kommer att säljas våren 2023. Tomterna säljs genom ett anbudsförfarande. Tomternas utgångspris är 76–79 €/ m² mark, beroende på tomtens läge. Anbud som lämnas utanför anbudstiden, är under tomtens utgångspris eller gäller andra tomter än de som är nu är till salu, kommer att avvisas. Tomterna överlåts till den högstbjudande. Om sökanden har lämnat det högsta anbudet för mer än en tomt, kommer hen att erbjudas tomten enligt den prioritetsordning hen valt. Om sökanden tackar nej till den föreslagna tomten, kommer hen inte att erbjudas en ytterligare tomt i lägre prioritetsordning.

Anbudsförfarandet är slutet, dvs. ingen information kommer att erhållas om andra anbud före anbudsförfarandets slut. Myndiga privatpersoner kan bjuda på tomterna. Endast en tomt i området får överlåtas till samma part. Anbuden öppnas under vecka 20, och de parter som lämnat in det högsta anbudet meddelas därefter.

Tomterna överlåts till parter som inte har köpt eller hyrt en egnahemshustomt av Sibbo kommun under de senaste 5 åren. Utöver köpesumman tillkommer en styckningsavgift på 1 090 euro per tomt. Reserveringsavgiften för tomterna är 500 euro och den dras av från den slutliga köpesumman. Köpebrevet måste undertecknas inom sex månader från det att beslutet om försäljning av tomten har vunnit laga kraft.

ATT OBSERVERA OM TOMTER

Tomterna är markerad med  råmärken och skyltar. Områdets kommunalteknik och gator är färdiga, men på grund av pågående byggarbeten måste försiktighet iakttas vid besökning på området.

Förfrågningar

Information om tomtförsäljning:

Tf. tomtchef Maija Lääti
+358 50 536 1408
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Information om byggandet:

Lovarkitekt Tytti Mäntyoja, fornamn.efternamn@sibbo.fi