Efter grundskolan

Nuoret kävelevät

Läroplikten förlängdes på hösten 2021

Den nya Läropliktslagen trädde i kraft i augusti 2021. Enligt lagen fortsätter den ungas läroplikt tills hen fyller 18 år eller avlägger en examen på andra stadiet innan 18 års ålder. Examen på andra stadiet är studentexamen eller yrkesexamen.

I Sibbo är det Servicechefen för lärande och välmående, Anne Salmela som har hand om hemkommunens handlednings- och tillsynsansvar för läroplikten, anne.salmela@sipoo.fi eller tfn. +358 40 191 4506.

Läroplikten fortsätter tills den unga fyller 18 år

Enligt lagen är eleverna efter grundläggande utbildning ansökningsskyldiga till en utbildning på andra stadiet. Skyldigheten omfattar alla elever som på våren går ut årskurs 9 inom den grundläggande utbildningen. Utbildning på andra stadiet  är gymnasie- och yrkesutbildning samt utbildning i övergångsskedet (t.ex. HUX och folkhögskola). Ansökan görs genom den gemensamma ansökan på Studieinfo.fi eller efter ansökningstiden på annat sätt.

Alla unga har ansökningsskyldighet att söka sig en studieplats

Den unga som omfattas av läroplikt, är skyldig att ansöka om en studieplats ända tills hen får en. Den unga är också förpliktad att ta emot en utbildningsplats och påbörja studierna. Ifall den unga inte får en studieplats i gymnasiet eller inom yrkesutbildning, anvisas hen en studieplats inom övergångsskedet. Utbildningarna i övergångsskedet ger möjlighet att stärka de kunskaper och färdigheter som förbereder för gymnasie- eller yrkesutbildning. Den nya lagen garanterar att alla unga anvisas en studieplats inom övergångsskedet ifall hen inte kommer in på någon annan utbildning.

Andra stadiets utbildning är avgiftsfri för den studerande

I fortsättningen behöver inte den studerande själv skaffa eller bekosta läromedel och studiematerial som behövs i gymnasiet eller i yrkesutbildningen. Detta gäller även vid avläggandet av dubbelexamen, då den studerande studerar samtidigt både i gymnasiet och inom yrkesutbildning. Utbildningsanordnaren skaffar de material och redskap som behövs för studierna. Undantag utgör personliga redskap såsom musikinstrument, sportutrustning eller dylikt som den studerande använder också utanför undervisningen. Fpa betalar de studerande olika slag av studiestöd och -förmåner, såsom rese-ersättning för resor mellan hemmet och skolan.

Avgiftsfriheten pågår till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Den ungas vårdnadshavare ska genom samarbete med skolan och läroanstalten se till att läroplikten fullgörs

Den läropliktiga ungas vårdnadshavare har en viktig uppgift i att se till att det egna barnet ansöker till en utbildning, stannar inom utbildningen och erhåller en examen på andra stadiet. Enligt lagen ska den läropliktiges vårdnadshavare se till att den läropliktige fullgör läroplikten. Läroanstalten meddelar alltid vårdnadshavarna om möjliga förändringar i studierna.

Hemkommunen övervakar, handleder och stöder den läropliktiga unga

Skolornas studiehandledare ser till att eleverna söker till andra stadiets utbildning. Eleverna erbjuds studiehandledning inför den gemensamma ansökan, hjälp i ansökandet och med hur man tar emot en beviljad studieplats samt hur hen ska gå vidare ifall hen blir utan studieplats. Studiehandledarna kan under våren och sommaren träffas enligt överenskommelse. Vid frågor gällande den egna unga, kan man i alla frågor vända sig till elevens egen skola.

Om eleven inte får en studieplats vid gemensam ansökan, fortsätter skyldigheten att söka till utbildning tills den unga får en studieplats.

Genom kontinuerlig ansökan kan den läropliktige ansöka om studieplats under hela året. Då man ansöker via kontinuerlig ansökan, måste man kontakta den läroanstalt man söker till direkt.

Då den unga påbörjar studier på andra stadiet, handleder och stöder den nya skolan den studerande med att genomföra sin läroplikt.

I varje kommun finns en person som är ansvarig för övervakning och handledning i hemkommunen och som man kan kontakta. I Sibbo är det Servicechefen för lärande och välmående, Anne Salmela som har hand om hemkommunens handlednings- och tillsynsansvar, anne.salmela@sipoo.fi eller tfn. +358 40 191 4506.

Undervisnings- och kulturministeriets kommunikation riktad till de unga, kan hittas på ministeriets Instagram-konto (id: @okmfi) och Youtube-kanal.