Läroavtalsutbildning

Bild: Suvi Suovaara

I läroavtalsutbildningen bedriver man yrkesstudier på en arbetsplats och kompletterar dessa med teoretiska studier vid en läroanstalt inom branschen. Den teoretiska utbildningen omfattar 1–5 dagar i månaden, beroende på examen, tidigare utbildning och arbetserfarenhet.

Det är möjligt att avlägga samtliga yrkesexamina på andra stadiet, grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina, genom läroavtal. Läroavtalen som förbereder för examen omfattar 1–3 år. De ger ansökningsbehörighet till yrkeshögskolor och universitet.

Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan arbetsgivaren och den studerande. Företaget betalar den studerande lönen enligt kollektivavtalet under läroavtalstiden. Till arbetsgivaren betalas utbildningsersättning.

Läroavtalsutbildningen kan även bygga på ett tidsbundet skriftligt avtal som ingåtts mellan en tjänsteman och arbetsgivaren, på ett så kallat tjänstemannaläroavtal. Företagare kan studera genom företagarens läroavtal.

Såväl unga som vuxna kan studera till ett yrke genom läroavtalsutbildningen. Kunskaperna påvisas genom yrkesprov som genomförs på arbetsplatsen i takt med att utbildningen framskrider.

I Sibbo ordnas läroavtalsutbildning till exempel av Careeria och Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda (på finska).

Gör så här

Läroavtalet görs av den studerande, arbetsgivaren och läroverket tillsammans.

Mer information rekry@sibbo.fi

För vem och på vilka villkor

Läroavtalsutbildning kan påbörjas av dig som fyllt 15 år och har en arbetsplats eller verkar som företagare. Arbetsförhållandet kan existera sedan tidigare eller börja när du inleder utbildningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

All yrkesinriktad examina går att avlägga genom läroavtalsutbildning. Den lämpar sig för både unga och vuxna.

Yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas som läroavtalsutbildning är vanligtvis avsedd för personer som redan har utbildning eller arbetserfarenhet i sin egen bransch och som vill komplettera, utvidga eller fördjupa sina kunskaper. Kompetensen som skaffats i läroavtalsutbildningen kan påvisas genom fristående examina.

Läroavtalsutbildningen sker i huvudsak på arbetsplatsen och den studerande har ett arbets- eller tjänsteförhållande till arbetsgivaren. Utbildningen på arbetsplatsen kompletteras med teoretisk utbildning som huvudsakligen ges vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscentrum.

Lag om yrkesutbildning https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2017/20170531

E-tjänst

Gungen hänger i trädet