Gymnasieutbildning

Målen för och anordnandet av gymnasieutbildningen bestäms i gymnasielagen och gymnasieförordningen, statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen samt i Utbildningsstyrelsens nationella grunder för läroplanen för gymnasieutbildningen år 2015. De nationella grunderna och deras mål preciseras i de lokala läroplanerna för gymnasieutbildningen vilka görs upp skilt för vardera språkgruppen i Sibbo.

Gymnasieutbildningen har till uppgift att ge en bred allmänbildning. Målet är att uppmuntra de studerande till kritiskt och självständigt tänkande individer som kan handla på ett ansvarsfullt sätt. Under gymnasietiden vidareutvecklar den studerande viktiga kunskaper om människan, olika kulturer, naturen och samhället. Undervisningen ska hjälpa den studerande att förstå komplexa beroendeförhållanden i livet och i världen och att analysera omfattande företeelser.

I Sibbo finns ett svenskspråkigt gymnasium (Sibbo gymnasium) och ett finskspråkigt gymnasium (Sipoon lukio).

Gymnasieutbildningen bygger på den grundläggande utbildningens lärokurs. Den ger allmänna förutsättningar för fortsatta studier vid universitet, yrkeshögskolor och för sådan yrkesutbildning som bygger på gymnasiets lärokurs. Gymnasiets lärokurs är treårig. Studietiden kan vid behov förkortas eller förlängas till högst fyra år. En längre studietid än denna kan beviljas enbart utifrån en ansökan med motiverad orsak. Gymnasiets lärokurs är slutförd när den studerande avlagt de enskilda ämneslärokurserna med godkända vitsord och då minimiantalet på 75 kurser uppfylls. Gymnasiestudierna kulminerar i en studentexamen.

I det årskurslösa gymnasiet är studiegången inte bunden till årsklasser. Ett läsår är indelat i perioder med fem eller sex kurser per period. En kurs omfattar i medeltal 38 lektioner. En period är oftast 6 veckor lång och innehåller studier i fem till sex läroämnen. Samma läroämnen kan ingå i flera perioder.

Gör så här

Du söker till gymnasiet via Studieinfo.fi.

För vem och på vilka villkor

Du söker till gymnasiet via den nationella gemensamma ansökan.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Undervisningen är avgiftsfri, men läroböckerna och en del av det övriga studiematerialet är avgiftsbelagt. Skoltransport hör inte heller till gymnasieutbildning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Gymnasielag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180714