Understöd och bidrag för ungdomsverksamhet

Bild: Suvi Suovaara

Kommunens fritidssektion meddelar när bidragen för ungdomsföreningar kan sökas, vanligtvis under mars. Bidrag kan beviljas åt föreningar, områdesorganisationer eller åt enskilda ungdomar som ordnar ungdomsverksamhet åt sibboungdomar.

Det allmänna verksamhetsbidraget kan beviljas för stödjande av ungdomsföreningens allmänna ungdomsverksamhet. Riktade bidrag:

  • fastighetsbidrag
  • utbildningsbidrag
  • bidrag för läger- och utfärds-verksamhet
  • projektbidrag
  • fastighetsskattebidrag

Bidrag kan beviljas till en områdesorganisation som består av föreningar med personmedlemmar under förutsättning

  • att områdesorganisationen är registrerad och verksam huvudsakligen inom en kommuns område
  • att i ansökningen om bidrag för envar lokalförenings del ingår de uppgifter som även de övriga lokala ungdomsföreningarna skall lämna i sin ansökan

Med stödjande av annan av ungdomar själva anordnad ungdomsverksamhet avses bidrag för fria verksamhetsgrupper.

Härvid

  • bör minst 2/3 av de personer som svarar för verksamheten eller utför projektet vara under 29 år
  • skriver två myndiga personer, som svarar för verksamheten, under ansökan
  • bör en utredning om verksamheten bifogas

Bidrag beviljas inte för stödjande av ungdomsverksamhet som bedrivs av samfund med beskattningsrätt, distriktsorganisationer, för politiskt valarbete, för religiöst missionsarbete eller annat motsvarande arbete.

Gör så här

Ungdomsgrupper kan ansöka om understöd från kommunens ungdomsväsende.

Föreningar kan söka bidrag via Timmi-bidragsprogrammet under mars månad. Vänligen se till att du registrerar dig / ansöker om utökade användarrättigheter i god tid före den sista ansökningsdagen.

Ansökningstiden slutar 31.3. kl. 23:59.

Föreningar kan göra redovisning för användningen av bidrag via Mina tjänster. Välj "Fritid och unga" och därifrån "Redovisning för användningen av bidrag".

För vem och på vilka villkor

Endast ansökningar som lämnats inom tidsfristen godkänns.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ungdomarnas egna grupper kan ansöka om understöd av kommunens ungdomsväsen. Understöd kan beviljas för gruppens verksamhet eller till exempel för ordnandet av evenemang.

Ungdomslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161285