Understöd och bidrag för kultur

Sibbo kommun delar ut projektbidrag för kulturverksamhet och ett stipendie till en eller flera proffessionell konstnär en gång per år. Dessutom beviljas fastighetsskattebidrag för i Sibbo registerade allmännyttiga föreningar för en fastighet de underhåller och äger.

Gör så här

Föreningar och privata kan söka bidrag via Timmi-bidragsprogrammet under mars månad. Vänligen se till att du registrerar dig / ansöker om utökade användarrättigheter i god tid före den sista ansökningsdagen.

Ansökningstiden slutar 31.3. kl. 23:59.

Föreningar och privata kan göra redovisning för användningen av bidrag via Mina tjänster. Välj "Fritid och unga" och därifrån "Redovisning för användningen av bidrag".

För vem och på vilka villkor

Projektbidrag

Bidrag kan sökas av föreningar och grupper som bedriver kulturverksamhet i Sibbo. Bidraget beviljas alltid för ett eller flera specifika ändamål, t.ex. ordnande av kulturtillställningar eller utbildning, publikationsverksamhet eller insamling av kulturtraditioner, turnéer mm. Då bidrag beviljas läggs vikt vid att öka och utveckla kulturutbudet i kommunen och presentera kommunens kulturutbud på annan ort.

Bidrag beviljas inte för föreningars/gruppers allmänna utgifter så som medlemsblad, kontorsutgifter eller ordnande av interna möten. Bidrag beviljas inte heller för resor, med undantag av resor då deltagarna själva uppträder.

Bidraget kan användas endast för beviljat ändamål. Ifall användningsändamålet förändras drastiskt, bör detta meddelas fritidssektionen som behandlar anhållan på nytt. Om felaktig information gets om användningen av bidraget, bör beviljat bidrag återbetalas till kommunen.

Bidraget betalas ut i sin helhet efter fritidssektionens beslut. Bidraget skall redovisas genast efter evenemanget, dock senast 15.12.

Konstnärsstipendie

Ett konstnärsstipendie som skilt kungörs för ansökan beviljas till en eller flera professionella konstnärer årligen. I ansökan används projektbidragsblankett. OBS! CV som bilaga.

Stipendiet kan beviljas till genomförandet av en arbetsplan inom konst, utgifter för uppträdande, ersättning av arbetsutgifter, presentation och publicering, forskningsarbete inom konstoråden och till anskaffning av bla. instrument och utrustning. Stipendiet beviljas endast till en proffessionell konstnär per år.

Konstområdet är indelat i tio kategorier: litteratur, barnkultur, bild-, scen-, tonsättnings-, dans-, foto/ film-, byggnads/konstindustri- och cirkuskonst samt gränsöverskridande konstkategoreier.

Stipendiets syfte är sporrande och mottagaren kan även förvarvsarbeta. Stipendiets storlek: 1500 €.

Fastighetsskattebidrag

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för en fastighet de underhåller och äger. Ansökningstiden är den samma som i övriga riktade bidrag. Bidraget utbetalas då föreningen påvisat att den betalat fastighetsskatten.

I ansökan skall finnas följande bilagor:

  1. Verksamhetsberättelse och bokslut från föregående år (gäller föreningar)
  2. Verksamhetsplan
  3. Budget

Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och arrangerandet av evenemang.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föreningar, stiftelser, anstalter, enskilda medborgare och andra samfund som har verksamhet i kommunen kan få bidrag av kommunen och staten för utövande och främjande av kulturverksamhet. Kommunens uppgift är att stöda kulturell verksamhet i kommunen.

Kommunerna kan understöda teater-, dans- och cirkusverksamhet samt musei- och musikverksamhet på olika sätt.

Lag om kommunernas kulturverksamhet https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190166

E-tjänst