Poikkeamispäätös

Asuinrakennuksen rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle saattaa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen tarve lupavalmistelijalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Mikä on poikkeamispäätös?

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Erityinen syy on jokin rakennuspaikan ominaisuuksiin liittyvä syy. Sen sijaan erityinen syy ei voi liittyä hakijan ominaisuuksiin (esimerkiksi taloudelliseen tilanteeseen tai lasten lukumäärään).

Poikkeamista tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta ja rakennuslupaa on haettava myönteisen poikkeamispäätöksen voimassaoloajan puitteissa.

Poikkeamislupaa vaaditaan:

  • Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta.
  • Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista.
  • Haluttaessa poiketa rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta.
  • Haluttaessa poiketa kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta.
  • Rakentamisesta ranta-alueelle ilman asemakaavaa.

Emätilatarkastelu

Emätilaperiaatteen käytöstä on määrätty sipoolaisissa yleiskaavoissa tai osayleiskaavoissa (osassa kaavoista on käytetty termiä kantatila). Periaate on laajasti käytössä myös muissa Suomen kunnissa.

Emätilaselvityksessä tutkitaan, mihin emätilaan hakemuksen kohteena oleva kiinteistö kuuluu ja kuinka paljon rakennuspaikkoja on emätilan alueelle jo entuudestaan toteutettu. Kaavoituksessa on usein määrätty mitoituksesta, jota enempää rakennuspaikkoja ei emätilan alueelle voida myöntää.

Toimi näin

Rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Sipoon rakennusvalvonta suosittelee, että luvan hakija on yhteydessä lupavalmistelijaan ennen lupahakemuksen jättämistä.

Lupavalmistelupäällikkö Lotta Pelto-Timperi

Puhelin 040 623 6075, puhelinaika ma, ke pe klo 10-11

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeamispäätös ja/tai suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa kaksi vuotta. Poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua koskevaan päätökseen ei voi hakea jatkoa voimassaoloaikaan, toisin kuin rakennuslupaan.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Verkkoasiointi