Suunnittelutarveratkaisu

Asuinrakennuksen rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle saattaa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen tarve lupavalmistelijalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Mikä on suunnittelutarvealue?

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen (MRL 16 §).

Merkittävä osa Sipoon asemakaava-alueiden ulkopuolisista alueista on suunnittelutarvealuetta. Tämän lisäksi osa Sipoon alueesta on suoraan yleiskaavassa määrätty suunnittelutarvealueeksi.

Suunnittelutarvealueilla rakentamiseen liittyvä päätöksentekomenettely on kaksivaiheinen:

  • Aluksi kunta tekee suunnittelutarveratkaisun.
  • Siinä tapauksessa, että suunnittelutarveratkaisu on myönteinen, kunta voi myöntää hakijalle rakennusluvan.

Miksi tarvitaan suunnittelutarveratkaisu?

Suunnittelutarvealueella asuinrakennuksen rakentamista ohjataan suunnittelutarveratkaisulla. Sen avulla mahdollistetaan rakentaminen alueille, joilla ei ole rakentamista suoraan ohjaavaa kaavaa. Rakentamisen tulee olla maisemallisesti sopivaa eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Olennainen osa lupaharkintaa on myös sen arviointi, voidaanko lupa myöntää vaarantamatta maanomistajien tasapuolista kohtelua.

Suunnittelutarveharkinnan tavoitteena on, että alueille ei vähitellen syntyisi suunnittelematonta rakentamista, joka haittaisi myöhempää alueen kaavoitusta. Erityisesti tämä koskee alueita, joilla on kasvupaineita ja sijaitsevat esim. taajamien reunoilla. Yksittäisten rakennusten myötä kehittyneelle alueelle on hankalaa jälkikäteen sijoittaa esim. kunnallistekniikan ja liikenneväylien tarvitsemia alueita ja rakentaa alue riittävän tiiviiksi, jotta palveluille syntyisi edellytyksiä.

Toimi näin

Kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Sipoon rakennusvalvonta suosittelee, että luvan hakija on yhteydessä lupavalmistelijaan ennen lupahakemuksen jättämistä.

Lupavalmistelupäällikkö Lotta Pelto-Timperi

Puhelin 040 623 6075, puhelinaika ma, ke pe 10-11

Kenelle ja millä ehdoin

Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä. Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään, saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.

Poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua koskevaan päätökseen ei voi hakea jatkoa voimassaoloaikaan, toisin kuin rakennuslupaan.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Verkkoasiointi