Trefamiljedagvård

I trefamiljedagvård består barngruppen av minst fyra barn från en eller flera familjer. Vården sker hemma hos familjerna. Vårdaren kan vara en familjedagvårdare eller en anställd barnskötare som vårdar barnen i ett av hemmen eller turvis enligt överenskommelse i de olika familjernas hem. Hemmen måste vara ändamålsenliga för verksamheten.

För tillfället finns inte trefamiljedagvård i kommunen, men det är möjligt att arrangera med hjälp av stöd för privat vård.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få småbarnspedagogik.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Småbarnspedagogik för ett barn under skolåldern kan ordnas som sk. trefamiljsdagvård. Gruppen kan bestå av barn från 2-4 familjer. Kommunens familjedagvårdare sköter barnen alternerande veckor i familjernas hem enligt vad familjerna tillsammans bestämt. Hemmen ska vara lämpliga för ändamålet. Barngruppen kan bestå av högst fyra barn under skolåldern. Det femte barnet kan vara ett barn som går i förskolan eller skolan och behöver halvdagsvård.

Familjen i vars hem barnen sköts ansvarar för matanskaffningen och förberedelserna. Kommunen ersätter måltidskostnaderna.

Lag om småbarnspedagogik https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540