Tonttijako

Sipoossa on käytössä ohjeellinen tonttijako asemakaavoitetuilla alueilla. Ohjeellinen tonttijako määritellään asemakaavassa. Sipoon kunnassa ei tehdä erillisiä tonttijakoja. Ohjeellinen tonttijako tarkoittaa, että kiinteistönmuodostuksen ei välttämättä aina tarvitse noudattaa asemakaavassa olevaa tonttijakoa. Kiinteistötoimitukset Sipoon kunnan alueella suorittaa Maanmittauslaitos.

Kunnat, jotka ovat ennen maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloa laatineet rakennuskaavoja, voivat jatkossakin pääsääntöisesti ohjata rakentamista ohjeellisen tonttijaon mukaisella asemakaavalla, ellei kunnan kehityksessä ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät sitovaa tonttijakoa. Ohjeellisen tonttijaon mukaisella asemakaava-alueella rakentaminen ja rakennuslupien myöntäminen on nopeampaa ja yksinkertaisempaa, kuin sitovan tonttijaon mukaisilla asemakaava-alueilla.

Toimi näin

Rakennuslupaa haettaessa hakijan tulee huolehtia siitä, että hänellä on hallintaoikeus koko rakennuspaikkaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Ohjeellisen tonttijaon mukaisella rakennuspaikalla rakennuslupa voidaan myöntää, kunhan hakija hallitsee koko rakennuspaikkaa. Ohjeellisen tonttijaon rajaamalla rakennuspaikalla esim. rakennuspaikan muodostuminen kahdesta kiinteistöstä ei välttämättä ole esteenä rakennusluvan saamiselle. Rakennuspaikan on kuitenkin täytettävä kunnan rakennusjärjestyksessä olevat vaatimukset.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Tontin lohkomisesta peritään Maanmittauslaitoksen taksojen mukaiset lohkomiskustannukset. Kiinteistötoimitukset Sipoon kunnan alueella tekee Maanmittauslaitos.

Tausta ja lainsäädäntö


Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Verkkoasiointi