Stöd för utveckling och lärande

Bild: Anni-Maija Blomqvist

I Sibbo ordnas stöd för barnets utveckling och lärande som en del av den dagliga verksamheten i småbarnspedagogiken. Stöd ordnas främst med strukturella stödåtgärder i barnets egen daghems-, förskole- eller familjedagvårdsgrupp. Behovet av stöd utvärderas tillsammans med vårdnadshavarna, personalen inom småbarnspedagogiken och vid behov även med andra specialister. Stödformen och mängden av stöd bestäms på basis av det enskilda barnets behov.

Stöd erbjuds enligt trestegsmodellen: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Stödet bildar en konsekvent kontinuitet från småbarnspedagogiken till förskolan och vidare till skolan.

Det egna daghemmets föreståndare samt områdets konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik, svarar på frågor om stöd för utveckling och lärande.

Gör så här

En individuell plan för hur undervisningen ska ordnas i småbarnspedagogiken eller i förskolan utarbetas i samarbete med vårdnadshavarna. Förvekligandet av planen följs upp regelbundet enligt överenskommelse.

För vem och på vilka villkor

Inom småbarnspedagogiken för barn i behov av särskilt stöd, fungerar sex speciallärare inom småbarnspedagogik. Tre lärare är konsulterande (kveo) och tre jobbar i olika barngrupper (veo). Specialläraren inom småbarnspedagogik bär ansvaret för planering, utförande och utvärdering av det särskilda stödet tillsammans med vårdnadshavarna, personalen i småbarnspedagogiken och förskolan samt det multiprofessionella nätverket.

I Sibbo fungerar två barngrupper med mindre gruppstorlek och där personalens kunnande har förstärkts pedagogiskt. Förutom de förminskade grupperna finns det ett antal gruppassistenter inom småbarnspedagogiken, som kan placeras i barngrupper där det finns flere barn med behov av särskilt stöd.

Familjerna debiteras normal avgift för småbarnspedagogik.

Bakgrundsinformation och lagstiftning