Kehityksen ja oppimisen tuki

Kuva: Anni-Maija Blomqvist

Sipoossa lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin.

Tukea tarjotaan kolmiportaisesti: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja kouluun.

Oman päiväkodin johtaja sekä alueiden konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat vastaavat kysymyksiin liittyen kehityksen ja oppimisen tukeen.

Toimi näin

Yhteistyössä huoltajien kanssa lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma osana varhaiskasvatussuunnitelmaa ja esiopetuksen oppimissuunnitelmaa. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiserityiskasvatuksessa toimii kolme konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (kveo) ja kolme lapsiryhmissä työskentelevää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo). Erityisopettajat ovat vastuussa lapsen tarvitseman tuen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan ja moniammatillisen verkoston kanssa.

Sipoossa toimii kaksi pienennettyä ryhmää, joiden kokoa on pienennetty ja henkilökunnan osaamista on pedagogisesti vahvistettu. Pienennettyjen ryhmien lisäksi varhaiskasvatuksessa toimii tietty määrä ryhmäavustajia, joita voidaan sijoittaa ryhmiin, joissa on useampi tukea tarvitseva lapsi.

Perheiltä peritään normaali varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Tausta ja lainsäädäntö