Koulukuljetus

Kuva: Lauri Eriksson / HRT

Jos esiopetusta tai perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Matka mitataan lyhyintä jalankulkukelpoista ja läpi vuoden käytettävissä olevaa tietä pitkin kotoa kouluun.

Ensisijaisesti koulukuljetuksissa käytetään olemassa olevaa julkista reittiliikennettä. Mikäli reittiliikennettä ei voida hyödyntää, hoidetaan kuljetukset yleensä tilausajoina.

Esikoululaisille myönnetään ensisijaisesti koulukuljetus huoltajalle maksettavan saattoavustuksen muodossa, mikä tarkoittaa, että huoltajat huolehtivat oppilaan kuljettamisesta esikouluun ja takaisin. Korvaus on aikuisen sisäisen joukkoliikenteen halvimman lipputuotteen suuruinen. Korvaus maksetaan huoltajan pankkitilille jälkikäteen kuukausittain. Saattoavustus myönnetään, mikäli matkan pituus on yli 5 km tai koulumatka on sivistysvaliokunnan päätöksen mukaan luokiteltu vaaralliseksi. Oikeus koskee matkoja vain neljän tunnin aikaisen esiopetuksen ja kodin välillä, joten esiopetuksen kuljetusetua ei voi saada päivähoidon ja kodin välisille matkoille.

Sipoon kunnan koulukuljetusperiaatteet noudattavat sekä perusopetuslakia että sivistysvaliokunnan tekemää päätöstä.

Toimi näin

Koulukuljetusta haetaan Wilmassa lomakkeella "Koulukuljetukseen hakeminen". Kuljetushakemus löytyy:

-> Oma etusivu (kolme pistettä)

-> ”Hakemukset ja Päätökset”

-> Välilehdeltä ”Kaikki”

-> Oikeasta reunasta ”Tee uusi hakemus” (Koulukuljetukseen hakeminen).

Huom! Hakemuksia ei voi laatia eikä päätöksiä voi lukea Wilma-sovelluksella. Katso selaimen kautta.

Koulukuljetushaku koskee:

  • esikoululaisia, joilla koulumatka yli 5 km tai vaarallinen tie (saattoavustushaku)
  • 1.-3. -luokkalaisia, joilla koulumatka yli 3 km
  • 4.-6. -luokkalaisia, joilla koulumatka yli 5 km
    1. luokan aloittavia, joilla koulumatka yli 5 km
  • tai vuosiluokkaan suhteutuva vaarallinen tie (https://koululiitu.fi/public.php?kunta=753)
  • muut perusteet tarkemmin koulukuljetusperiaatteissa

Kun hakemus on käsitelty ja päätös tehty, päätös annetaan tiedoksi huoltajille vain Wilmassa. Kirjaudu Wilmaan selaimen kautta ja katso kohta "Hakemukset ja päätökset".

Kuljetuskortti

Huoltaja voi tarkistaa Wilmasta oppilaan koulukuljetuskortin. Koulukuljetuskortilta näet liikennöitsijät, kuljetusmuodot, -reitit ja -perusteet sekä oppilaiden koulupäivien alkamis- ja päättymisajat. Kuljetuskortin löydät Wilmasta lomakkeiden alta nimellä TIETO Kuljetuskortti (Huoltajat).

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetusperiaatteet

Matkoihin ja odotuksiin kuluva aika

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia (2,5 h). Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia (3 h). Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Lisäkuljetukset

1.-6. vuosiluokan oppilaalle, jolla on yli kahden (2 km) kilometrin ja 7.-9. vuosiluokan oppilaalle, jolla on yli kolmen (3 km) kilometrin matka bussipysäkille, järjestetään lisäkuljetus taksilla.

HSL:n koululaisen matkakortti

Koululaiskuljetukseen oikeutettu oppilas saa matkakortin, joka on voimassa koulumatkoilla yhden lukuvuoden ajan mikäli koulu, koulumatka tai kuljetukseen liittyvä muu tieto ei muutu. Kun koululaiselle on myönnetty kuljetusoikeus, voi hän hakea matkakortin omalla KELA-kortillaan kunnan infopisteestä.

Erityiset kuljetusperusteet

Oppilaat, joiden koulumatka on lyhyempi kuin viisi (5 km) kilometriä, voivat erityisin perustein saada oikeuden koulukuljetukseen. Kuljetusta anotaan kirjallisesti lukuvuodeksi kerrallaan.

Kuljetus tai kuljetusavustus myönnetään seuraavin perustein:

  1. Pitkä koulumatka

Koulumatkan pituuden perusteella voidaan kuljetus/avustus myöntää, jos esikoululaisen, 1., 2. tai 3. vuosiluokan oppilaan matka on yli kolme (3 km) kilometriä.

  1. Terveydelliset syyt

Kuljetus/avustus voidaan myöntää, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Anomukseen tulee tällöin aina liittää lääkärin tai psykologin asiantuntijalausunto.

  1. Vaarallinen koulutie

Voit tarkastella karttaa tarkemmin tästä linkistä: https://koululiitu.fi/public.php?kunta=753

Näiden teiden varsia pitkin kulkeville 0.–9. luokan oppilaille myönnetään vanhempien anomuksesta kuljetus/avustus matkan pituudesta riippumatta. Teiden ylittämistä ei kuitenkaan pidetä kuljetuksen perusteena. Jos on kyse vain tien vaarallisuuden perusteella myönnetystä etuudesta esim. 1. luokkalaiselle, jolla alle 3 km koulumatka ja tie on katsottu vaaralliseksi vain 1 lk:n oppilaille, raukeaa koulukuljetusetuus 1. lk:n päätyttyä.

Jos oppilaalta on kadonnut HSL-matkakortti, uusi maksaa 5 €, kun menee taas lataamaan uutta kautta koulukuljetusta varten.

Toissijainen esiopetuspaikka tai koulu

Sipoon kunta ei järjestä tai korvaa koulukuljetusta tai maksa saattoavustusta toissijaisesta esiopetuspaikasta tai koulupaikasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628