Så här kan du påverka och delta i beslutsfattandet

I Sibbo kan du delta i beslutsfattandet både via representativ demokrati och genom att direkt påverka olika ärenden. Representativ demokrati betyder att kommuninvånarna kan påverka och delta i beslutsfattandet när de röstar i kommunalval eller ställer själv upp som kandidat i valen. Du kan även ta direkt kontakt med din fullmäktigeledamot. Utöver de metoder som hör till representativ demokrati vill Sibbo kommun erbjuda dig flera olika sätt att delta och påverka kommunens verksamhet och de beslut som fattas.

Enligt kommunstrategin ska alla i Sibbo ha det lätt att få information, delta och påverka. De ärenden som förtroendeorganen fattar beslut om publiceras på förtroendeorganens föredragningslistor före möten. Med hjälp av föredragningslistorna kan du när som helst följa, vilka ärenden som organen kommer att fatta beslut om. Vi informerar även med t.ex. meddelanden om planer och förslag då kommuninvånarna har möjlighet att påverka och ta ställning till dem.

Vi utvecklar våra tjänster aktivt tillsammans med invånare och övriga kunder enligt vår strategi. Vi erbjuder olika möjligheter att delta och påverka direkt i olika situationer.

Gör så här

Delta, kommentera och svara på enkäter

Som kommuninvånare kan du påverka genom att kommentera planer, delta i diskussionsmöten och svara på enkäter, som används för att kartlägga kommuninvånarnas åsikter för beslutsfattande. Med andra ord kan du påverka genom att uttrycka dina åsikter.

Sibbo kommun ordnar bland annat diskussionstillfällen, i vilka man får möjlighet att bekanta sig med aktuella planer samt diskutera dem med sakkunniga.

Kommunen strävar också efter att kartlägga invånarnas åsikter om saker innan beslutsfattandet. Detta görs med hjälp av enkäter. Genom att svara på enkäter och kommentera planer och utkast kan du påverka.

Under planeringen har man i Sibbo använt även deltagande budgetering. Översiktsplanen för Nickby centralpark baserade sig på deltagande budgetering. Invånarnas idéer vidarebearbetades till förslag, och invånarna fick rösta på sina favoriter våren 2020. Din synpunkt tas i beaktande när du uttrycker din åsikt.

Kommentera planer och påverka framtidens byggande

Den bästa möjligheten att påverka det framtida byggandet av nya områden och det kompletterande byggandet i byarna har du genom att aktivt följa planläggningen och kommentera planer. Planerna bereds i växelverkan med dem vars förhållanden och intressen de påverkar. I de lokala tidningarna och på kommunens webbplats informeras att beredningen av en plan har inletts (anhängiggörande) samt att planen har lagts fram för påseende och godkänts.

Man kan delta på många olika sätt, exempelvis genom att kontakta planläggaren, delta i informations- och diskussionsmöten eller genom att framföra sin åsikt om planen när den är framlagd.

Utöver planer framläggs även andra planer samhörande byggande, såsom förslag till gatuplan. När en plan är framlagd kan kommuninvånarna bekanta sig med dem och påverka genom att lämna in officiella anmärkningar, det vill säga genom att ge sin åsikt om planen.

Gör ett invånarinitiativ

Kommuninvånarna och sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Ett invånarinitiativ är ofta ett förslag till åtgärd, där man föreslår en förbättring i något ärende. Varje invånarinitiativ behandlas.

Följ, fråga och ge respons

Du får bäst information om kommunens verksamhet och möjligheterna att delta genom att följa kommunens meddelanden och kungörelser på webbplatsen sibbo.fi.

Du kan också när som helst fråga kundtjänsten om saker som du undrar över eller ge respons.