Rådgivning i avfallshantering

Avfallshanteringstjänsten Rosk 'n Roll ansvarar för avfallshanteringen i Sibbo. Företaget ger råd i hur man ska ansluta sig till avfallshanteringen samt i samlingen av avfall och mottagningspunkterna. Du får råd även i hur man ska sortera avfallet och kompostera.

Målet med rådgivningen är att hjälpa invånarna på området att minska och återvinna avfallet samt att hitta den rätta servicen inom avfallshanteringstjänsterna

Gör så här

Du kan hitta instruktioner om hur du sorterar olika typer av avfall på avfallshanteringsföretagets webbplats. Du kan också be Rosk 'n Rollin kundtjänst om råd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådgivning kring hantering av kommunalt avfall ges av kommunen och kommunens avfallsanläggning. Kommuninvånarna får information om miljökonsekvenser som den egna verksamheten ger upphov till, hållbar förbrukning, återvinning, kompostering, matsvinn och avfallshantering. Syftet med rådgivningen är att minska mängden kommunalt avfall och avfallets skadlighet, främja återvinning samt säkerställa lämplig avfallshantering. Du kan anmäla nedskräpning eller brister i hantering och lagring av farliga ämnen till kommunens avfallsrådgivning.

Rådgivning kring avfallshantering kan fås exempelvis på nätet, i tryckta publikationer och på informationsmöten. Kommunen kan ordna rådgivning själv eller på annat sätt, till exempel som köptjänst.

Avfallslag https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2021/20210978