Markanvändningsavtal

Kommunen detaljplanerar i första hand egen mark. Alltid är detta dock inte ändamålsenligt vid detaljplaneändringar. Ett markanvändningsavtal mellan kommunen och markägaren är en metod för att planlägga privat mark. Ett markanvändningsavtal är ett privaträttsligt avtal, med vilket kommunen och markägaren kommer överens om ansvaret för genomförandet av detaljplanen och kostnadsfördelningen samt om parternas rätter och plikter. Det centrala målet med avtalet är att fördela kostnaderna för genomförande av planen rättvist mellan markägaren och kommunen. Ifall man detaljplanerar privat mark är markägaren enligt lag skyldig att delta i kostnaderna av byggandet av infrastruktur om markägaren via detaljplanen för avsevärd nytta. Om deltagandet i kostnaderna och andra förpliktelser kommer man överens om i ett markanvändningsavtal.

Gör så här

Kommun bestämmer vilka områden som detaljplaneras. I samband med förtätning av tätorterna kan t.ex. bostadsbolag vara i kontakt med kommunen. Tomtchefen ansvarar för markanvändningsavtalen i kommun.

För vem och på vilka villkor

  • Markanvändningsavtal upprättas i regel endast på redan detaljplanerade områden i samband med detaljplaneändringar.
  • Ett markanvändningsavtal kan ingås för ett område som inte har en detaljplan om det är fråga om utvidgning eller stödjande av företagsverksamhet eller den fastighet som ska planläggas är bebyggd eller om avtalet i övrigt främjar kommunens intressen.
  • I kommunens markpolitiska program dras det även upp riktlinjer om användningen av markanvändningsavtal. Det markpolitiska programmet uppdateras som bäst och målsättningen är att det nya programmet godkänns och publiceras under året 2021.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

I ett avtal fastställs kostnadsfördelningen och betalningstidtabellerna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning


Markanvändnings- och bygglagen 132/1999 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132