Maankäyttösopimus

Kunta laati ensisijaisesti asemakaavoja omalle maalleen. Kaavamuutosalueilla tämä ei kuitenkaan aina ole tarkoituksenmukaista. Maankäyttösopimuksen laatiminen kunnan ja maanomistajan välille on keino kaavoittaa yksityistä maata. Maankäyttösopimus on yksityisoikeudellinen sopimus, jossa kunta ja maanomistaja sopivat asemakaavan toteuttamisen vastuun ja kustannusten jaosta sekä osapuolten oikeuksista ja velvoitteista. Sopimuksen keskeinen tavoite on kohdentaa kaavan toteuttamiskustannukset oikeudenmukaisesti maanomistajan ja kunnan kesken. Mikäli asemakaavoitetaan yksityisessä omistuksessa olevaa maata, lain mukaan maanomistajan velvollisuus on osallistua yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, mikäli maanomistajalle aiheutuu asemakaavasta merkittävää hyötyä. Kustannuksiin osallistumisesta ja velvoitteista sovitaan maankäyttösopimuksilla.

Toimi näin

Kunta päättää mitkä alueet asemakaavoitetaan. Keskustojen tiivistämisen osalta esim. taloyhtiöt voivat olla yhteydessä mahdollisesta kaavamuutoksista kuntaan. Maankäyttösopimuksista kunnassa vastaa tonttipäällikkö.

Kenelle ja millä ehdoin

  • Maankäyttösopimuksia laaditaan pääsääntöisesti ainoastaan jo asemakaavoitetuilla alueilla kaavamuutoksen yhteydessä.
  • Asemakaavoittamattomalla alueella maankäyttösopimus voidaan laatia, mikäli kyseessä on yritystoiminnan laajentaminen, tukeminen tai kaavoitettava kiinteistö on rakennettu sekä muutoin mikäli sopimus on kunnan edun mukainen.
  • Kunnan maapoliittisessa ohjelmassa linjataan myös maankäyttösopimusten käytöstä. Maapoliittista ohjelmaa päivitetään parhaillaan ja uusi ohjelma on tarkoitus hyväksyä ja julkaista vuoden 2021 aikana.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Sopimuksessa määritellään kustannusten jakautuminen ja maksuaikataulut.

Tausta ja lainsäädäntö


maankäyttö ja rakennuslaki 1999/132 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132