Kommunal familjedagvård

Familjen kan i stället för daghemsvård välja familjedagvård för barnet.

I familjedagvården vårdas barnet i familjedagvårdarens eget hem. Familjedagvårdaren sköter på egen hand den dagliga matlagningen och övriga hemsysslor. En familjedagvårdare kan i stadigvarande vård ha fyra barn under skolåldern (vårdarens egna barn under skolåldern medräknade) och dessutom en skolelev/förskoleelev som femte barn.

När vårdförhållandet inleds görs en vårdplan upp som ett samarbete mellan barnets föräldrar, familjedagvårdaren och förmannen för familjedagvård. Då kommer parterna överens om frågor som berör barnets vård och fostran (bland annat vårdtiderna).

Om familjedagvårdaren insjuknar eller har semester har barnet en reservvårdplats.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan vården inleds.

Ansök om en plats i småbarnspedagogik senast fyra (4) månader före barnet behöver en plats.

Lämna in ansökan genom e-tjänsten med blanketten "Ansökan till småbarnspedagogik".

En ansökan till småbarnspedagogik kan lämnas in året om.

Frågor gällande ansökan till familjedagvård kan riktas till förman för familjedagvård.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte är läropliktigt kan få vård.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Kompensation för familjedagvård söks med en separat kompensationsblankett.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn i familjedagvården vid sidan av daghemmen. Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i vårdarens eller barnets hem.

En familjedagvårdare får ha högst fyra barn under skolåldern i heldagsvård och en förskolelev eller skolelev i deldagvård. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med. En plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn inom familjedagvården.

Lag om småbarnspedagogik https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540

E-tjänst