Insamling och mottagning av avfall

Avfallshanteringstjänsten Rosk 'n Roll ansvarar för avfallshanteringen i Sibbo. Företaget organiserar avfallsinsamlingen, tar emot avfall och farligt avfall, sköter återvinning av avfallet och upprätthåller avfallsstationerna samt eko- och blandavfallspunkterna.

Sibbo avfallsstation, Mömossen

Rosk ’n Roll upprätthåller även Sibbo avfallsstation i Mömossen. Avfallspunkten tar emot en stor del av hushållsavfallet så som farligt avfall, ris och kvistar, metall, elapparater och förpackningsavfall. Avfallet tas emot avgiftsfritt om du har sorterat avfallet rätt.

Ekopunkterna

Det finns flera ekopunkter i Sibbo. Alla ekopunkter tar emot papper, kartong, småmetall och glas (flaskor och burkar). Vid en del av punkterna mottas även kläder och plastförpackningar.

Ambulerande insamlingar

Rosk ’n Roll ordnar även ambulerande insamlingar som tar emot farligt avfall och metallskrot från boende och stugägare. Insamlingsbilen Otto tar emot rimliga mängder farligt avfall. Insamlingsbilen Romulus tar emot ungefär ett personbilssläp med metallskrot per kund. Insamlingsbåten Otto åker sommartid omkring i den östnyländska skärgården och samlar in avfall från boende och sommargäster. Insamlingsbåten tar avgiftsfritt emot farligt avfall, elapparater och metallskrot från hemmet. Övrigt avfall tas ombord mot en avgift.

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

Mer information om Rosk ’n Rolls tjänster och priset på tjänsterna samt om öppethållningstiderna hittar du på Rosk ’n Rolls webbplats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Avfallslag http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110646