Individuell lärokurs

Om eleven trots stödet inte har förutsättningar att fullfölja lärokurserna i ett läroämne i grundskolan kan skolan fatta ett beslut om att tillämpa en individuell lärokurs i läroämnet i fråga. Då fastställer skolan nya mål för lärandet så att de passar eleven och ger hen tillräckligt med utmaning.

Skolan ska utarbeta en pedagogisk bedömning av elevens behov av särskilt stöd innan lärokursen kan individualiseras. Skolan bedömer behovet av en individuell lärokurs separat för varje läroämne.

För vem och på vilka villkor

Individualiseringen av lärokursen förutsätter att det uppgörs en pedagogisk utredning över elevens skolgång som innehåller en utvärdering av elevens behov av specialstöd. Individualiseringen bygger också på utlåtande av psykolog.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningens lärokurser kan individualiseras om eleven inte har förutsättningar att klara av lärokurserna i ett läroämne inom den grundläggande utbildningen. Målen ska vara lämpliga och tillräckligt krävande för eleven.

Individualiseringen av lärokursen förordnas per läroämne i beslutet om specialstöd. Individualiseringsbeslutet granskas enligt situationen och ändras vid behov.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628