Yksilöllistetty oppimäärä

Jos oppilaalla ei tuesta huolimatta ole edellytyksiä suorittaa jotakin peruskoulun oppiainetta hyväksytysti, koulu voi päättää soveltaa kyseisen oppiaineen kohdalla yksilöllistettyä oppimäärää. Tällöin koulu määrittelee oppimisen tavoitteet uudelleen oppilaalle sopiviksi ja riittävän haastaviksi.

Ennen kuin oppimäärä voidaan yksilöllistää, koulu tekee pedagogisen selvityksen, jossa selvitetään oppilaan tarve erityiselle tuelle. Koulu arvioi tarpeen yksilöllistetylle oppimäärälle jokaisen oppiaineen kohdalla erikseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628