Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning är i första hand avsedd för barn och ungdomar.

Det handlar om målinriktad undervisning som framskrider från en nivå till en annan till exempel vid ett musik- och dansinstitut, bildkonst-, arkitekturs- och handarbetsskolor, teater- och cirkusskolor och ordkonstsskolor.

Vid grundläggande konstundervisning får studeranden färdigheter att uttrycka sig själv genom konst och om han eller hon så önskar att söka sig till yrkesinriktad utbildning på högskolenivå.

Undervisning kan ordnas av kommuner, kommunsammanslutningar, föreningar, stiftelser och statliga läroinrättningar. Undervisningen grundar sig på den riksomfattande läroplanen.

Gör så här

Läroanstalterna bestämmar själv om deras elevupptagning. De kan ordna inträdesprov, men undervisningen kan också vara öppet för alla. Ta kontakt i läroanstalten och fråga mera.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Lag om grundläggande konstundervisning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980633