Fridlysning av naturminnesmärken och hävning av fridlysningen på privatägd mark.

Ett naturminnesmärke kan vara till exempel ett träd, en dunge, ett flyttblock eller motsvarande naturformation som på grund av sin skönhet, sällsynthet, betydelse i landskapet, sitt vetenskapliga värde eller av annan motsvarande anledning kräver särskilt skydd. Kommunen ska se till att minnesmärket märks ut klart och tydligt i terrängen. Det är förbjudet att skada eller förstöra ett fridlyst naturminnesmärke.

Naturskyddsminnesmärken fredas på ägarens initiativ genom beslut av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun.

Kommunen kan på ansökan av ägaren eller på förslag av närings-, trafik- och miljöcentralen häva fridlysningen av ett naturminnesmärke om det inte längre finns grund för fridlysningen eller om den står i vägen för ett projekt eller en plan av betydande allmänt intresse.

Om ägaren har ansökt om hävning av fridlysningen ska kommunen be om utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Om ärendet har väckts av närings-, trafik- och miljöcentralen, ska områdets ägare ges tillfälle att bli hörd.

Gör så här

I ärenden som gäller fridlysning av naturminnesmärken eller hävning av fridlysningen, kontakta miljöövervakningen i Sibbo kommun, primert per e-post: miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

Om minnesmärket är beläget på ett område som hör till flera fastigheter krävs samtliga fastighetsägares samtycke. Även grannarna till en fastighet där ett minnesmärke är beläget ska höras ifall fridlysningen kan ha inverkan på användningen av deras fastigheter.

Bakgrundsinformation och lagstiftning