Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen ja rauhoituksen lakkauttaminen yksityismaalla

Luonnonmuistomerkkejä voivat olla esimerkiksi puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella.

Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen ja turmelu on kielletty.

Maanomistajan aloitteesta luonnonmuistomerkkien rauhoitushankkeista päättää Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta.

Kunta voi omistajan hakemuksesta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä lakkauttaa luonnonmuistomerkin rauhoituksen. Syynä rauhoituksen lakkautukselle on, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

Jos omistaja on hakenut rauhoituksen lakkauttamista, pyytää kunta asiasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) lausunnon. Jos aloite rauhoituksen lakkauttamiseen on tullut ELY-keskukselta, kuullaan alueen omistajaa asiassa.

Toimi näin

Luonnonmuistomerkkien rauhoittamis- tai lakkauttamisasioissa ota yhteyttä Sipoon kunnan ympäristövalvontaan, ensisijaisesti sähköisesti: ymparisto@sipoo.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Mikäli rauhoitettava luonnonmuistomerkki sijaitsee usean kiinteistön alueella, tulee rauhoittamiseen olla suostumus kaikkien kiinteistöjen omistajilta. Myös muistomerkin sijaintikiinteistön naapureita tulee kuulla, jos rauhoituksella voi olla vaikutusta heidän kiinteistönsä käyttämiseen.

Tausta ja lainsäädäntö