Fiske

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är kostnadsfria allmänna fiskerättigheter som kan jämföras med allemansrätten.

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla personer i åldern 18–64 år som fiskar med handredskap

  • Med handredskapsfiske avses i praktiken spinnfiske eller trolling med spö, rulle eller bete.
  • För handredskapsfiske ska personer i åldern 18–64 år erlägga en fiskevårdsavgift, som berättigar till fiske med ett spö i taget.
  • För personer under 18 år och över 65 år är handredskapsfiske alltså gratis.
  • Vill man fiska med övriga redskap, såsom nät, ryssjor och katsor eller fiska med mer än ett ett spö, måste man förutom fiskevårdsavgiften alltid ha tillstånd av vattenägaren.

Observera att all slags fiske är förbjudet vid badstränderna i Sibbo kommun.

Gör så här

Fiskevårdsavgift

Fiskevårdsavgiften kan skaffas i Eräluvat-webbutiken med Forststyrelsens Eräluvat-mobilapp via tjänstnumret eller i R-kiosken.

Kom ihåg att alltid ta med dig kvittot över erlagd fiskevårdsavgift och andra eventuella fisketillstånd då du fiskar. Om fiskerätten baserar sig på ålder, ska åldern kunna styrkas med identitetsbevis.

Vattenägarens tillstånd

Sibbo kommun säljer inte fisketillstånd till sina vattenområden eftersom kommunens vattenområden är begränsade. Uppgifterna om fiskevattnets ägare fås med fastighetsbeteckningen på Lantmäteriverkets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Övervakning av fiske

Fiskeövervakaren övervakar att lagar och bestämmelser om fiske återföljs. Övervakningen gäller till exempel fångstmått, fredningstider och fredningsområden samt regler kring hurdana fiskeredskap som får användas. Fiskeövervakaren kontrollerar också att fiskaren har betalat fiskevårdsavgiften och har andra behövliga tillstånd i skick. Fisket övervakas förutom av fiskeövervakare, också av polisen, gränsbevakningen, Forststyrelsen, NTM-centralen och tullen.