Fakturering av hushålls- och avloppsvatten

Faktureringen av hushållsvatten består av en årlig grundavgift och en bruksavgift som baseras på användningen. Grundavgiften bestäms enligt storleken på fastighetens vattenmätare. Grunden för bruksavgiften är mängden vatten som fastigheten använder. Vattenmängden mäts med en vattenmätare som har installerats av verket. Bruksavgiften tas ut särskilt för vattenanskaffning och avloppshantering.

Av särskilda skäl kan verket i undantagsfall ta ut en bruksavgift enligt kalkylerad vattenförbrukning eller mängd avloppsvatten.

Undantag

Avgifterna för andra fastigheter än bostadsfastigheter och fastigheter som i fråga om vattentjänster kan jämställas med bostadsfastigheter bestäms i specialfall av Sibbo Vattens direktion. Detsamma gäller avgifterna för de anslutna som avses i punkt 2.5 i de allmänna leveransvillkoren för vattentjänster.

Dröjsmålsränta och indrivningskostnader

Betalningsuppmaningarna sköts av Intrum Ab. Dröjsmålsräntan är den ränta som vid respektive tidpunkt gäller enligt räntelagen. I indrivningskostnader debiteras 5 euro för varje betalningsuppmaning. Övriga indrivningskostnader tas ut enligt verkets kostnader för indrivningsåtgärderna.

Gör så här

Ange vattenmätarens värde när vattenverket frågar efter det.

Du kan anmäla vattenmätarställningen direkt i tjänsten Förbruknings-Web.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hushållsvatten som vattenverket levererar är avgiftsbelagt. I bostadsaktiebolag betalar invånarna vanligtvis månatligen för vattnet. Små fastigheter, såsom egnahemshus, betalar vattenavgiften några gånger om året. Priset på rent vatten påverkas av kostnaderna för vattentäkt, vattenbehandling och distributionsnät. Vattenkonsumtionen mäts med vattenmätare i varje fastighet.

Fastighetsspecifika vattenmätare mäter vattenförbrukningen.

Även behandlingen av avloppsvatten är avgiftsbelagd. Priset utgörs av kostnaderna för avloppsnätet och behandlingen av avloppsvattnet. Behandlingen av avloppsvatten är vanligen dyrare än att köpa rent vatten. Behandlingsavgifterna för tvättvatten från slambrunnar och avloppsbrunnar och till exempel hönserier är högre än behandlingsavgifterna för vanligt hushållsavloppsvatten.

Lag om vattentjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2001/20010119