Dikning

Syftet med dikning är att torrlägga mark eller avleda vatten som hindrar användningen av ett område. Med dikning avses att man anlägger ett nytt dike samt utvidgar eller rätar ut ett gammalt dike eller en rännil. Med dikning avses också att man rensar en rännil eller en bäck när rensningen inte leder till att medelvattenståndet i en sjö ovanför ändras bestående. På detaljplaneområden avgörs dikningsfrågor i regel med stöd av markanvändnings- och bygglagen.

När behöver jag ansöka om tillstånd, anmälan eller dikningsförrättning?

Om dikning, användning eller underhåll av ett dike kan medföra förorening av miljön i vattenområden eller sådana konsekvenser för vattendragen som kräver tillstånd, krävs tillstånd enligt vattenlagen. Också underhåll av ett dike kan fordra tillstånd om en bäckfåra som används som dike med tiden återfått sitt naturliknande tillstånd. Som tillståndsmyndighet fungerar Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ett dikningsärende som inte kräver tillstånd av tillståndsmyndigheten kan i vissa fall behandlas vid en dikningsförrättning. Till exempel stora dikningsprojekt som omfattar flera fastigheter ska i allmänhet behandlas vid en dikningsförrättning. Förrättning ansöks hos NTM-centralen i Nyland.

Om dikningen inte kräver tillstånd eller en dikningsförrättning, ska andra dikningar än en obetydlig dikning anmälas till NTM-centralen i Nyland minst 60 dagar på förhand. Sådan obetydlig dikning kan t.ex. vara täckdikning av ett litet åkerskifte, dikning av en mindre skogsremsa eller anläggande av ett dike på egen mark, om diket behövs för att torrlägga en byggplats.

Gör så här

Skicka ansökan om tillstånd enligt vattenlagen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ansök om dikningsförrättning hos NTM-centralen i Nyland.

Om dikningen inte kräver tillstånd eller en dikningsförrättning, ska du göra en anmäla till NTM-centralen i Nyland minst 60 dagar före dikningen börjar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning