Ojitus

Ojituksen tarkoitus on maan kuivattaminen ja alueen käyttöä haittaavan veden poisjohtaminen. Ojituksella voidaan tarkoittaa uuden ojan tekemistä tai vanhan ojan tai noron suurentamista tai oikaisemista. Myös noron tai puron perkaaminen voi olla ojitusta, jos sen vaikutuksesta ei pysyvästi muuteta yläpuolisen vesistön keskiveden korkeutta. Asemakaava-alueella ojituskysymykset ratkaistaan pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Milloin tarvitsen luvan, ilmoituksen tai ojitustoimituksen?

Mikäli ojitus, ojan käyttäminen tai kunnossapito voi aiheuttaa pilaantumista vesialueella tai lupaa edellyttäviä vaikutuksia vesistöissä, tulee tähän olla vesilain mukainen lupa. Myös ojan kunnossapito voi vaatia luvan, mikäli ojana käytettävä uoma on ehtinyt muuttua luonnontilaisen kaltaiseksi. Lupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Ojitusta koskeva asia, joka ei edellytä lupaviranomaisen lupaa, on käsiteltävä joissakin tapauksissa ojitustoimituksessa. Esimerkiksi laaja-alaiset, useita kiinteistöjä koskevat ojitushankkeet on yleensä käsiteltävä ojitustoimituksessa. Toimitusta haetaan Uudenmaan ELY-keskukselta.

Mikäli ojitus ei vaadi lupaa tai ojitustoimitusta, muusta kuin vähäisestä ojituksesta on tehtävä ilmoitus Uudenmaan ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisenä ojituksena voidaan pitää esimerkiksi pienen peltolohkon salaojitusta, pienehkön metsäkappaleen ojitusta tai rakennuspaikan kuivattamiseksi tarpeellisen ojan tekemistä omalle maalle.

Toimi näin

Hae vesilain mukaista lupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Hae ojitustoimitusta Uudenmaan ELY-keskukselta.

Mikäli hankkeesi ei vaadi lupaa eikä ojitustoimitusta, ilmoita ojituksesta Uudenmaan ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä.