Brandinspektion

Räddningsverket förrättar tillsyn i östra Nyland enligt räddningslagen. Räddningsverkets brandinspektioner och övriga tillsyn definieras i räddningsverkets tillsynsplan.

Syftet med tillsynsarbetet är att förbättra brand- och utrymningssäkerheten i byggnaderna och informera om säkerhetsärenden samt till exempel stödja byggnadstillsynen i kommunerna.

En del av brandinspektionerna genomförs som självbedömning av brandsäkerheten. Självbedömning av brandsäkerheten är avsedd för fastigheter som består av en eller två bostäder. Räddningsverket skickar årligen en självbedömningsblankett, broschyren ”Brandsäkerhetsguide för småhus” och ett svarskuvert till fastigheter på vissa begränsade områden. Självbedömningsblanketten ska returneras i det bifogade kuvertet till räddningsmyndigheterna inom en månad efter att brevet mottagits.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Brandinspektören ger i samband med brandsynen anvisningar och råd i fråga om brandsäkerhet, och det upprättas ett protokoll över synen.

Ägaren och innehavaren av en fastighet samt en verksamhetsidkare ska på begäran lämna in en räddningsplan och annan information om byggnadens brand- och utrymningssäkerhet till myndigheterna.

Räddningslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110379