Avgörande av meningsskiljaktigheter i fråga om dikning

I fall att det uppkommer meningsskiljaktigheter berörande dikning, ska de i första hand försöka lösas mellan de berörda parterna. Om de berörda parterna trots försök inte kan lösa tvisten sinsemellan, kan den skadelidande eller dikningens aktiva part skriftligen anhängiggöra ärendet hos kommunens miljövårdsmyndighet.

Den kommunala miljövårdsmyndighetens roll i dikningsärenden

Byggnads- och miljöutskottet fungerar som kommunens miljövårdsmyndighet i Sibbo. Utskottet kan behandla sådana meningsskiljaktigheter i fråga om dikning som inte kräver en dikningsförrättning eller tillstånd enligt vattenlagen.

Tvister som behandlas av utskottet kan till exempel föranledas av:

 • anläggandet av ett dike på någon annans mark eller genom någon annans enskilda väg
 • en ändring av sträckningen på ett dike
 • ledandet av vatten till ett dike eller en bäck på någon annans mark
 • eller något annat motsvarande skäl.

Utskottet kan också avgöra tvister som gäller försummelse av ansvaret för underhåll av dike.

Gör så här

Rikta din ansokan till byggnads- och miljöutskottet och skicka den antingen elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi eller per post till adressen Sibbo kommun, Byggnads- och miljöutskottet, PB 7, 04131 Sibbo.

För vem och på vilka villkor

En dikningstvist ska anhängiggöras skriftligt.

Ansökan görs med ett fritt formulerat brev som åtminstone ska innehålla:

 • den sökandes kontaktuppgifter
 • den skadelidandes kontaktuppgifter
 • kontaktuppgifter till den skadelidandes fastighet
 • den misstänkta skadevållarens fastighet och ägarens kontaktuppgifter
 • skadans natur och omfång
 • hur de berörda parterna har försökt lösa ärendet
 • sökandens underskrift

För behandlingen av ett dikesärende kan utskottet ta ut en avgift enligt miljövårdsmyndighetens avgiftstabell.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen avgör meningsskiljaktigheter i fråga om dikning. Meningsskiljaktigheterna gäller i allmänhet situationer där en fastighetsägare vill göra ett dike över någon annans område eller leda vatten till andras diken.

Det är skäl att låta kommunen avgöra dikningstvister innan de blir utdragna.

Kommunens miljöskyddsmyndighet avgör även sådana meningsskiljaktigheter där fastighetsägaren har försummat underhållet av sitt dike och därmed orsakat skada på en annans fastighet. Parterna i tvisten kan vara två eller flera. I samband med avgörandet kan myndigheten fastställa ersättning åt den som drabbats av olägenheter.

På glesbygden avgörs meningsskiljaktigheter i fråga om dikning företrädesvis med stöd av vattenlagen, på detaljplaneområden huvudsakligen med stöd av markanvändnings- och bygglagen.

Vattenlag https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110587