Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Mikäli syntyy ojitusta koskeva erimielisyys, on kiistan asianomaisten pyrittävä sopimaan ojitusta koskevat yksityiskohdat ja kiistat keskenään. Mikäli riidan sopiminen ei yrityksistä huolimatta ole mahdollista, voi haitan kärsijä tai ojituksen aktiivinen osapuoli laittaa asian kirjallisesti vireille kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ojitusasioissa

Sipoossa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristövaliokunta. Valiokunta voi ratkaista oja-erimielisyyden, jos ojitus ei vaadi ojitustoimitusta tai vesilain mukaista lupaa.

Valiokunnassa käsiteltävä kiista voi aiheutua esimerkiksi:

 • ojan tekemisestä toisen maalle tai yksityisen tien poikki
 • ojan suunnan muuttamisesta
 • veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tai puroon
 • muusta vastaavasta syystä

Valiokunta voi ratkaista myös ojan kunnossapitovastuun laiminlyöntiin liittyviä kiistatilanteita.

Toimi näin

Osoita hakemus rakennus- ja ympäristövaliokunnalle ja toimita se joko sähköisesti osoitteella ymparisto@sipoo.fi tai postitse osoitteella Sipoon kunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta, PL 7, 04131 Sipoo.

Kenelle ja millä ehdoin

Ojituskiistan käsittely edellyttää kirjallista vireillepanoa.

Hakemus tehdään vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää vähintään seuraavat asiat:

 • vireillepanijan yhteystiedot
 • haitan kärsijän yhteystiedot
 • haitan kärsijän kiinteistön tiedot
 • epäillyn haitan aiheuttajan kiinteistö ja sen omistajan yhteystiedot
 • haitan laatu ja laajuus
 • miten asiaa on yritetty sopia asianosaisten kesken
 • vireillepanijan allekirjoitus

Oja-asian käsittelystä valiokunnassa voidaan periä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kunta. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin.

Ojitusriidat kannattaa alistaa kunnan ratkaistaviksi ennen kuin ne pitkittyvät.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja näin aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratkaistavan riidan osapuolia voi olla kaksi tai useampia. Ratkaisun yhteydessä viranomainen voi määrätä korvauksia haittaa kärsineelle.

Haja-asutusalueella ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan etupäässä vesilain perusteella, asema-kaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Vesilaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110587