Avfallstransport

Alla bostadsfastigheter måste ansluta sig till avfallshantering som ordnas av kommunen. Avfallshanteringstjänsten Rosk 'n Roll ansvarar för avfallshanteringen i Sibbo.

Det vanligaste sättet att ansluta fastigheten till avfallshanteringen är att skaffa ett eget, alternativt hyra ett kärl för blandavfall. Fastigheterna ansluter sig till avfallshanteringen antingen ensam eller tillsammans med en eller flera grannar. Detta gäller också när bostadsfastigheten eller sommarstugan är belägen på kustområdet som har en fast vägförbindelse.

På glesbygden kan man välja mellan ovan nämnda alternativ eller föra sitt avfall själv till blandavfallspunkten. Då betalar man en årsavgift för tjänsten.

I skärgården har fastigheter som används för boende året runt samt sommarstugor två alternativ: föra själva avfallet till blandavfallspunkten mot betalning eller ansluta sig till båtinsamlingen av hushållsavfall. Båtinsamlingen fungerar i Sibbo inre skärgård.

Därtill åker insamlingsbåten Otto sommartid omkring i skärgården. Insamlingsbåten tar emot farligt avfall, elapparater och metallskrot avgiftsfritt. Övrigt avfall tas ombord mot en avgift.

Gör så här

Du kan ansluta dig till avfallshanteringen i Rosk'n Rolls e-tjänst eller genom att kontakta bolagets kundbetjäning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fastighetsägaren ska ordna en mottagningsplats för avfall, varifrån avfallstransportörerna kan hämta avfallet. Mottagningsplatsen, det vill säga avfallskärlet kan tillhöra en fastighet eller vara gemensam för flera fastigheter. Ett egnahemshus blandavfallskärl töms vanligtvis med två veckors mellanrum. Om fastigheten sorterar avfall för återvinning och till exempel komposterar bioavfall, kan tömningsintervallet vid behov förlängas enligt avfallshanteringsbestämmelserna.

Avfallstransporten och sophämtningen ordnas antingen av kommunen, varvid kommunens avfallsanläggning lägger ut avfallstransporten på kontrakt, eller av fastighetsägaren, varvid avfallsinnehavaren själv beställer transport av ett avfallstransportföretag i regionen. Kommunens avfallshanteringsmyndighet har bestämt transportsystemet som används inom kommunen.

Avfallslag http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110646