Avfallshantering

Bild: Suvi Suovaara

Avfallshanteringstjänsten Rosk’n Roll sköter den avfallshantering som Sibbo kommun ansvarar för. Bolagets uppgfiter omfattar insamling av avfall, mottagning av avfall och farligt avfall, återvinning av avfall och upprätthållande av avfallsstationer, återvinningsstationer och regionala insamlingsplatser.

Borgå regionala avfallsnämnd sköter den myndighetsuppgift som gäller avfallshantering i Sibbo. Nämnden beslutar till exempel om avfallstaxan och behandlar avvikelser och undantag till tömningsfrekvensen. Miljövårdsmyndigheten i Sibbo kommun övervakar på ett allmänt plan avfallshanteringen, återvinningen och behandlingen av avfall samt miljöskador av avfallshanteringen.

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

Du kan sköta allmänna ärenden som gäller avfallshantering (anslutning till avfallshanteringen, ändringen av kunduppgifter och ansökan om förlängning av tömningsfrekvensen) via Rosk'n Rolls e-tjänst (https://web.rosknroll.fi/) eller genom att kontakta bolagets kundbetjäning (asiakaspalvelu@rosknroll.fi).

En ansökan om förlängning av tömningsintervallet kan också göras med en utskrivbar blankett hos avfallsnämndens avfallshanteringskoordinator. Du hittar returadressen och e-postadresser för närmare frågor på blanketten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Avfallslag http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110646