Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Kunnalta tulee hakea lupaa katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten. Tällaisen luvan myöntää tonttipäällikkö. Jos yksityinen vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaataan varten, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

  • Kunnan omistamalla tai hallitsemalla alueella ei saa suorittaa kaivutöitä ilman kunnan myöntämää voimassa olevaa kaivulupaa. Katu- ja puistoalueilla suoritettavat kaivuutyöt edellyttävät aina kunnan myöntämän kaivuuluvan asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään sekä alueella, jolla on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.
  • Maisemaa muuttavia maanrakennustöitä, puiden kaatamista ja muita vastaavia toimia varten saatat tarvita maisemaluvan. Yksittäisten puiden kaataminen asemakaava-alueella edellyttää kunnan myöntämää lupaa. Lupaa myönnettäessä huomioidaan puiden kaatamisen vaikutus katukuvaan sekä mm. alueen ilmakaapelit, ajoteiden ja rakennusten läheisyys sekä ympäröivät puut.
  • Selvitä luvan tarve ottamalla yhteyttä Sipoon kunnan rakennusvalvontaan Lupapiste-palvelun kautta.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

  1. Mikäli tarvitset käyttöluvan katu- tai viheralueen käyttöön esimerkiksi tapahtuman järjestämiseksi, ota yhteyttä Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöpalveluihin. Anomus tehdään kirjallisesti, ja siihen tulee liittää mukaan kartta suunnitellusta aluevarauksesta sekä tiedot tapahtuman sisällöstä, ajankohdasta ja kestosta.
  2. Voit täyttää kaivu- ja sijoituslupahakemuksen Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Rakentaminen" ja sieltä "Kaivu- ja sijoituslupahakemus". Puhelintiedusteluihin vastaa kunnan katupäällikkö (kaivuluvat) ja tonttipäällikkö (sijoitusluvat).
  3. Voit hakea maisematyölupaa sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Lupapisteessä voit saada myös neuvontaa lupa-asioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Käyttöluvan myöntämisen ehdot harkitaan tapauskohtaisesti. Lupaa ei myönnetä, jos se on ristiriidassa kunnan omien toimintojen tai periaatteiden kanssa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.

Käyttöluvista voidaan periä korvauksia. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669