Ilmoitusmenettely

Joihinkin rakennustoimenpiteisiin voidaan soveltaa rakennus- ja toimenpidelupaa kevyempää ilmoitusmenettelyä.

Rakentamisen toimenpiteistä, jotka voidaan tehdä Sipoon kunnassa ilmoitusmenettelyllä, on luettelo Sipoon kunnan rakennusjärjestyksessä.

Toimenpideilmoitus tehdään Lupapisteessä.

Ilmoitusmenettelyä ei kuitenkaan sovelleta saunarakennuksen, tilapäisestikään asumiskäyttöön tulevan rakennuksen eikä tilapäisen eläinsuojan rakentamiseen. Ne edellyttävät rakennuslupaa.

Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta sekä tarvittaessa hakijan selvitys rakennuspaikan tai tontin hallintaoikeudesta. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen. Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Mikäli rakentaa haja-asutusalueella alle viiden metrin, mutta yli neljän metrin päähän tontin rajasta, tulee saada rajanaapurilta rakentamiselle suostumus.

Mikäli rakentaa vähäisen erillisen rakennuksen (alle 10m²) alle neljän metrin päähän tontin rajasta, tulee saada rajanaapurilta rakentamiselle suostumus.

Verkkoasiointi