Vuxengymnasieutbildning

Utbildningen vid vuxengymnasium är avsedd för vuxna som vill slutföra gymnasiets hela lärokurs och ta examen eller gå kurser i enskilda ämnen.

I Sibbo finns inte vuxengymnasieutbildning. De närmaste gymnasierna, som erbjuder utbildning för vuxna, finns i Borgå och Helsingfors. I Borgå får man vuxengymnasieutbildning bara på finska.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan delta i gymnasieutbildningen för vuxna om du vill avlägga gymnasiets hela lärokurs eller lärokursen i enskilda ämnen. I vuxengymnasiet kan du studera vid sidan av ditt arbete.

Du kan också slutföra gymnasiestudier som blivit på hälft eller höja betyget i tidigare avlagda kurser. Kunskap, färdigheter och kunnande som den studerande inhämtat tidigare beaktas, förutsatt att de motsvarar innehållet i läroplanen.

Gymnasiets hela lärokurs omfattar 88 studiepoäng. En avlagd gymnasieexamen ger allmän högskolebehörighet.

För att få anordna gymnasieutbildning krävs det tillstånd för anordnande av gymnasieutbildning beviljat av undervisnings- och kulturministeriet. Undervisning ordnas av kommuner, samkommuner och vissa andra aktörer såsom medborgarinstitut.

Gymnasielag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180714

E-tjänst