Restaurering av stränder

Våra stränder är värdefulla habitat. När stränder restaureras är det viktigt att beakta både människans behov och den biologiska mångfalden. Det är ofta möjligt att sköta den egna stranden med lätta medel. Igenväxningen kan förebyggas genom att regelbundet slå vassen och avlägsna slåtteravfallet. Småskalig manuell slåtter eller till exempel flyttning av en sten som stör båtlivet behöver inte anmälas till myndigheterna.

Igenväxningen är emellertid ofta ett problem som berör större områden. Då är det klokt att ta itu med restaureringen tillsammans med grannarna eller ett delägarlag. Delägarlaget är en central aktör i restaureringsprojektet, eftersom det kan fatta beslut om samfällda vattenområden. Andra viktiga samarbetspartner är fiskarna, kommunen, närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) samt vattenskyddsföreningen om det finns en sådan.

För lite större restaureringsarbeten, till exempel maskinell slåtter eller muddring, krävs en anmälan till NTM-centralen. Anmälan om muddring och slåtter kan göras på NTM-centralernas gemensamma webblankett. Anmälan är avgiftsfri. För maskinell slåtter behövs alltid tillstånd av vattenområdets ägare.

gäller den egna stranden, eftersom effekterna av restaureringsåtgärderna kan sträcka sig längre bort. Till exempel grumling av vattnet på grund av muddring av stranden kan sprida sig hundratals meter bort. Muddringen ska helst diskuteras och avtalas på förhand med de närmaste grannarna och vattenområdets ägare.

På basis av anmälan kan NTM-centralen kräva att tillstånd för arbetet söks hos regionförvaltningsverket. En begäran om utlåtande angående behovet av tillstånd kan göras på förhand till NTM-centralen. För en muddring där volymen uppgår till mer än 500 m3 ska tillstånd alltid sökas från regionförvaltningsverket. Tillstånd krävs också om projektet ändrar vattenståndet eller vattenföringen, eller om det utgör ett hinder för vandringsfiskar. Regionförvaltningsverkets tillstånd är avgiftsbelagda.