Rantojen kunnostus

Rannat ovat arvokkaita elinympäristöjä. Niiden kunnostuksessa on tärkeää ottaa huomioon sekä ihmisen tarpeet että luonnon monimuotoisuus. Vähänkään suuremmat kunnostustyöt, esimerkiksi koneellinen niitto tai ruoppaus, edellyttävät ilmoituksen tekoa ELY-keskukseen. Ruoppaus- ja niittoilmoituksen voi tehdä ELY-keskusten yhteisellä alustalla. Ilmoituksen tekeminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Ilmoituksen tekeminen on maksutonta.

Ilmoitus ELY-keskukseen pitää tehdä, vaikka kunnostus koskisi vain omaa rantaa, sillä kunnostustoimien vaikutukset voivat ulottua kauemmaksi. Esimerkiksi rannan ruoppauksesta syntyvät samentumat saattavat levitä satojen metrien päähän. Ruoppauksesta onkin aina syytä keskustella ja sopia etukäteen lähinaapureiden ja vesialueen omistajan kanssa. Koneelliseen niittoon tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa.

Ilmoituksen perusteella ELY-keskus voi vaatia, että työlle haetaan lupa aluehallintovirastosta. Luvan tarpeesta voi tehdä etukäteen lausuntopyynnön ELY-keskukselle. Tilavuudeltaan yli 500 m3:n ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta. Lupa vaaditaan myös, jos hanke muuttaa vedenkorkeutta tai virtaamaa tai esimerkiksi estää kalojen kulkua. Aluehallintoviraston luvat ovat maksullisia.