Muddring

Enligt vattenlagen, som trätt i kraft 1.1.2012, förutsätter muddring av en massa som överstiger 500 m3 alltid ett tillstånd av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, medan muddring av mindre än 500 m3 ska anmälas till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central).

Det finns skäl att reservera tid för omsorgsfull planering av ett muddringsprojekt. Ett välplanerat projekt innebär kostnadsbesparingar och skonar miljön. I planeringsskedet finns det också skäl att diskutera med rågrannarna.

Vid planeringen ska särskild uppmärksamhet riktas mot uppläggningen av muddermassorna:

  • Uppläggningen ska göras på ett sätt som passar in i omgivningen (ovanför det högsta vattenståndet)
  • Samtycke krävs av markägaren för uppläggning.
  • Det ska säkerställas att massorna hålls kvar i uppläggningsområdet (Obs! Variation i vattenståndet).
  • Anpassningen till landskapet ska utföras senast efter ett år.
  • För uppläggning i ett vattenområde behövs i regel tillstånd av miljötillståndsverket.

Tidpunkten för muddringen ska också väljas med omsorg.

Följande omständigheter ska beaktas:

  • Fåglarnas häckningstider och fiskarnas lektider.
  • Under sommarmånaderna stör muddring rekreationsanvändningen, varför det finns skäl att försöka muddra utanför rekreationsanvändningstiden

Nylands miljöcentral rekommenderar att muddring utförs mellan oktober och april, då rekreationsanvändningen av vattendrag är ringa och bottensedimentets näringsämnen rör sig mindre än på sommaren. Om det inom muddringsområdet finns värdefulla fågelbestånd, rekommenderas det att muddringstiden upphör i slutet av mars.

Muddringsmöjligheterna på naturskyddsområden och på områden som ingår i Natura 2000 -nätverket skall utredas hos Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central).

Man bör i god tid, d.v.s. redan i planeringsskedet, försäkra sig om att det inom verksamhetsområdet eller i dess omedelbara närhet INTE finns några natur- eller andra skyddsområden av särskilt värde. Sådana särskilt värdefulla platser finns även utanför områden som upptagits i särskilda skyddsprogram eller som i olika planer betecknats med skyddsreservering. Ytterligare information i ärendet fås av tjänsteinnehavarna vid Sibbo kommun och Nylands NTM-central.

Gör så här

Sök tillstånd från regionförvaltningsverkets i Södra Finland när mängden muddermassa överstiger 500 m3.

Gör en anmälan till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) vid (maskinell) muddring av mindre än 500 m3.

För vem och på vilka villkor

En anmälan om muddringen ska göras till vattenägaren och tillsynsmyndigheten minst en månad innan arbetet inleds. Eftersom ett eventuellt behov av tillstånd enligt vattenlagen prövas på grundval av den följd eller ändring som arbetet eventuellt medför, ska en anmälan alltid göras då det är frågan om ett muddringsarbete som görs maskinellt. En karta som redogör för projektets placering ska fogas till anmälan.

Kartan ska vad gäller skala vara sådan (1:500) att den redogör för den planerade muddrings- och uppläggningsplatsen. Anmälan ska lämnas in till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

När ett tillstånd enligt vattenlagen behövs för att genomföra projektet, är Regionsförvaltningsverket i Södra Finland tillståndsmyndighet.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning