Principer för tomtöverlåtelser

När man överlåter tomter i Sibbo kommun strävar man efter att stödja kommunens strategi samt att genomföra kommunens ekonomiska mål och de mål som ställs upp i det näringspolitiska programmet. Vid överlåtelse av tomter strävar man efter att handla öppet och behandla alla som ansökt om tomter jämlikt.

Med dessa principer för tomtöverlåtelse strävar man efter att förenhetliga praxisen för tomtöverlåtelserna och öka genomskinligheten i processen. Principerna ger ramar för tomtöverlåtelsen men de specifika principerna för de enskilda tomterna bestäms i samband med försäljningsbeslutet, och tomtöverlåtelsevillkoren som binder bägge parter

fastställs i köpebreven och arrendeavtalen.