Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter

Enligt Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter får en främmande art inte hållas, födas upp eller odlas, planteras, sås eller på annat motsvarande sätt behandlas så att den kan komma ut i miljön. Spridandet av främmande arter i naturen förbjuds av Naturvårdslagen om det finns risk för att de bildar permanent bestånd.