Etiska principer

De etiska principerna har fastställts för Sibbo kommun och godkänts av kommunstyrelsen 22.1.2024. Kommunen har förbundit sig till att följa de godkända etiska principerna i sin verksamhet.

Avsikten med de etiska principerna är att främja etisk verksamhet, förebygga oetiskt verksamhetssätt och eftersträva förtydligande av gränserna mellan godkänd och förbjuden verksamhet. De etiska principerna styr kommunens verksamhet i större omfattning än vad som föreskrivs i lagar och författningar.