Den registrerades rättigheter / Tietosuoja.fi

När en personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter, ska den vidta ändamålsenliga åtgärder för att tillgodose den registrerades dataskyddsrättigheter. Den ska också underlätta utövandet av en registrerads rättigheter. Information om den registrerades rättigheter på Dataombudsmannens webbsidor.