Barn, elever och studerande med invandrarbakgrund (UBS)

Målet med utbildningen för invandrare är att ge personer som flyttar till Finland färdigheter att fungera som jämbördiga medlemmar i det finländska samhället samt ge dem förutsättningar för fortsatta studier och arbetsliv.