Förberedande utbildning för invandrare

Bild: Suvi Suovaara

Barn och unga med immigrant- eller invandrarbakgrund kan få förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen. Syftet med den förberedande undervisningen är att ge eleven förutsättningar att övergå till förskoleundervisningen eller till den grundläggande utbildningen. Undervisningen främjar integreringen och språkkunskaperna samt hjälper tillägnandet av innehållet i läroämnena.

Det är oftast tillräckligt att eleven deltar i förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen för ett läsår. Barn och unga kan övergå till den grundläggande utbildningen också tidigare om deras kunskaper och förutsättningar är tillräckliga.

Utbildningsanordnaren beslutar om undervisningsgrupperna i den förberedande undervisningen. Målet är att beakta elevernas ålder och förutsättningar när undervisningsgrupperna bildas.

För vem och på vilka villkor

Förberedande undervisning kan ges till elever med invandrarbakgrund vars kunskaper i finska eller svenska och övrig beredskap inte är tillräcklig för studier inom förskole- och grundläggande utbildningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förberedande utbildning för invandrare eller barn och unga med invandrarbakgrund främjar integration, språkkunskaper och inlärning i läroämnens innehåll. Eventuella studier i det egna modersmålet främjar inlärningsfärdigheter och stärker den kulturella identiteten samt skapar en grund för inlärning av finska och/eller svenska.

Undervisning ges i minst 900 timmar till 6-10 åringar och till äldre än så i minst 1 000 timmar. Den som deltar i undervisningen har rätt att övergå till den grundläggande utbildningen redan innan timantalet uppfylls, om elevens färdigheter och beredskap tillåter det. Det är frivilligt för kommunerna att ordna förberedande utbildning.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628