Sipoonlahden koulus utvidgning och förändringsarbeten

Sipoonlahden koulu ligger i södra Sibbo och är en enhetsskola för årskurserna 1–9. I skolan ordnas också förskoleundervisning med tillhörande kompletterande dagvård. Sipoonlahden koulu blev färdig år 2009. Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu inledades våren 2018 och skolans tillbyggnad togs i bruk hösten 2019. Målet med tillbyggnaden är att bygga en trivsam skola med en öppen inlärningsmiljö som stöder den moderna pedagogiken.

Samtidigt ändrades den nuvarande skolans utrymmen, så att den gamla och den nya delen bildar en enhetlig och utrymmeseffektiv helhet. Modifieringen av den nuvarande skolbyggnaden började våren 2019. Hösten 2020 tas den helt förnyade skolan och inlärningsmiljön i bruk.

Bild: Emil Widlund

En lärmiljö som utvecklas och ändras

Målet med utvidgningen som sker i faser är att bygga en trivsam och välfungerande skola som stödjer modern pedagogik, håller hög arkitektonisk nivå och som även i framtiden fungerar både kostnadseffektivt och flexibelt. Genom att utnyttja bland annat akustik och ljussättning kommer Sipoonlahden koulu efter utvidgningen att kunna erbjuda en öppen, ljus och trivsam lärmiljö. Lokalerna är mångsidiga, ändringsbara och trygga och de stöder växelverkan och social gemenskap. Genom planering och utnyttjande av fastighetsteknik kommer man till minsta möjliga kostnad att kunna ändra lokalerna då verksamhetsmiljöerna ändras och samtidigt kommer lokalerna att lämpa sig för användning av många olika slags aktörer.

Lokal- och utrymmesplaneringen i Sipoonlahden koulu baserar sig på en ny syn på lärande. Lärandet är en process som går igenom hela livet och som inte begränsar sig enbart till tiden då man är ung och går i skola. Gränssnitten mellan arbete, fritid och olika ämnen blir allt mer diffusa. Lärandet indelas inte längre strikt i läroämnen, utan lärarna planerar tillsammans fenomenbaserade mångvetenskapliga lärområden. Att göra observationer om världen och dess fenomen är en central del av vardagen.

Arkitekturen

Keinutuoli ison ikkunan edessä.Planeringen av utvidgningen av Sipoonlahden koulu genomfördes som en inbjuden arkitekttävling, som ordnades i samarbete med Finlands Arkitektförbund. Av ansökningarna för att delta i projektet valdes fem arbetsgrupper att utarbeta de egentliga tävlingsförslagen. Prisnämnden utsåg enhetligt förslaget vid namn ”Tandem” till vinnare. Det vinnande förslaget utarbetades av Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy och Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy och för specialplaneringen stod FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Arkitekturen i de nya delarna är lugn och lekfull. Alla utvidgningsdelar är tvåvåningsbyggnader. I och med de nya byggnaderna sänks den nuvarande massiva höjden i ankomstriktningen, vilket medför att byggnadens skala är mer inbjudande. Byggnaderna i förgrunden har placerats diagonalt, vilket innebär att det bildas en tydlig takförsedd huvudingång mellan dem.

Broarna på andra våningen binder ihop de nya tillbyggnaderna till varandra och avgränsar samtidigt innergårdarna. De yngre eleverna anländer till skolan från innergårdarna via egna ingångar, och från deras egen flygel ter sig skolan som en ett större samhälle av olika skolor.

De stora fönstren uppmuntrar eleverna till att använda byskolornas lärmiljöer på ett så öppet sätt som möjligt och skapar en erfarenhetsfylld förbindelse mellan lokalerna inomhus och utrymmena utomhus. Man har velat hålla takkonstruktionerna så låga och lugna som möjligt, så att innergårdarna förblir ljusa och utsikten från tredje våningen i den gamla skolan inte störs.

Närmiljön

Lärobyn och temagårdarna

Lärobyn är indelad i lokaler som har olika karaktär och där grupper av olika storlek kan arbeta. Teman och fördelningen av lokalerna kan variera under dagens lopp på ett flexibelt sätt. Alldeles invid skolans entréer ligger trygga temagårdar för lärande, platser där det finns olika läroredskap. Temagårdarna är också bekanta och trygga platser för små elever, eftersom en lärare alltid finns i närheten inom synhåll.

Direkt förbindelse ut

Lärmiljön är inte enbart begränsad till lokalerna inomhus. På gården utanför skolan kan man göra omfattande försök och upptäckter. Det är lätt att ta sig ut då skotamburer finns vid varje entré. Ett visst ämne man behandlat i klassen fortsätter utomhus på ett konkret sätt med försök och undersökningar, varvid eleverna lär sig hur ämnet anknyter till deras egen livsmiljö. Prover man tagit ute kan inomhus undersökas mer analytiskt och jämföras med tidigare resultat.

Alldeles invid skolans entréer ligger trygga temagårdar för lärande, platser där det finns olika läroredskap. Temagårdarna är också bekanta och trygga platser för små elever, eftersom en lärare alltid finns i närheten inom synhåll.

En större erfarenhetskrets

Skolgården fortsätter längre bort med en undersökningsgård, odlingsgård och skogar. I dessa undersöker eleverna naturen och lär sig hur människan ska ta ansvar för sin miljö. De äldre eleverna kan självständigt ta sig ut i den vidare miljön, yngre går dit tillsammans med sin lärare. Platserna där eleverna motionerna, leker och lär sig indelas på ett naturligt sätt i landskapet på campusområdet. I den omfattande motionsdalen finns idrotts- och motionsplatser för såväl elever som alla andra Sibbobor och utsocknes aktörer.