G 21 Delgeneralplan för Immersby

Delgeneralplan

Målet för delgeneralplanen var att utveckla byområdet och att styra markanvändningen så, att nybyggnation anvisas på lämpliga platser i landskapet och miljön och att den kompletterar den befintliga samhällsstrukturen.

Planområdet, Immersby bytätort och delar av Hindsby och Östersundom ligger i sydvästra Sibbo norr om Borgåleden (E18) cirka 7 kilometer söder om Nickby centrum. Planområdets totala areal är cirka 1270 ha och cirka 330 fastigheter finns på området. Väster om planområdet ligger städerna Helsingfors och Vanda, på nordvästra och norra sidan ligger Sibbo Storskog och öster om området Sibbo å och Söderkulla

Lagakraft

Delgeneralplanen för Immersby träder i kraft 23.5.2019

G 21_Kungörelse om laga kraft 23.5.2019 (pdf)

 

G 21 Plankarta (pdf)
G 21 Planbestämmelser (pdf)
G 21 Planbeskrivning (pdf)
G 21 Beskrivningens bilagor 1 och 3 (pdf)
G21 stomlägenhetsutredning och -dimensionering (pdf)
G 21 Bemötanden till förslagsskedets utlåtanden och åsikter (pdf)

Tidigare behandlingsskede

Godkännande

 

Helsingfors förvaltningsdomstol har beslutat förkasta de två besvär som lämnats över beslutet om godkännande av planen. Besvär över beslutet har lämnats till Högsta förvaltningsdomstolen.
Högsta förvaltningsdomstolen har 2.5.2019 förkastat besväret över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut.

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.6.2016 § 112 godkänt delgeneralplanen för Immersby.

G 21_Kungörelse om godkännande 23.6.2016 (pdf)